Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Forum

Najčitanije zadnji tjedan | zadnji mjesec | zadnju godinu

Novi postovi sa foruma

Popis tema
Financijski lizing (leasing) Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Financijski lizing (leasing)
Kreirao: mona | Pon, 21.03.2016 u 12:01h
Poštovani, Zahvaljujem na odgovoru sad mi je sve jasnije. Ugodan ostatak dana. ...
Zbirna prijava Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Zbirna prijava
Kreirao: Kikica | Pet, 18.03.2016 u 11:37h
U Zbirnu prijavu se ne evidentiraju predujmovi. ...
Potpora za samozapošljavanje Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Potpora za samozapošljavanje
Kreirao: Kikica | Pet, 18.03.2016 u 11:36h
To nije ulaganje direktora, to je prihod od naknada, dotacija, subvencija... Povrat troškova osnivanja članu društva se može obaviti samo do iznosa određenog aktom o osnivanju, tj. ako je to izjavom o osnivanju ili društvenim ugovorom predviđeno sukladno ZTD. ...
Inozemna dnevnica kod polupansiona Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Inozemna dnevnica kod polupansiona
Kreirao: Admin_1 | Čet, 17.03.2016 u 15:15h
Moja isprika, navedena umanjenja vrijede samo za tuzemstvo. Jasno se u Pravilniku o porezu na dohodak navodi dnevnice iz članka 13., stavka 2., točke 13. tog Pravilnika. Ako poslodavac podmiruje troškove pre­hrane u inozemstvu, jednako kao i ranijih godina, inozemna se dnevnica treba umanjiti za 80%, jer se u tom ...
Ustupanje mobitela firmi Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Ustupanje mobitela firmi
Kreirao: Yoda | Čet, 17.03.2016 u 12:10h
0. To može biti dvojbeno jer vjerojatno postoji neki posebni propis o telekomunikacijama koji propisuje tko može takve usluge pružati i ili u takvim uslugama posredovati. 1. Da, i besplatan ustup od strane fizičke osobe je dohodak. S druge strane postoji kontinuitet pa bi fizička osoba trebala registrirati djelatnost jer ...
SNU obrazac i preknjiženje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > SNU obrazac i preknjiženje
Kreirao: SPELA | Čet, 17.03.2016 u 10:40h
Može se ali je bitan redoslijed. Najprije morate po svim kontima doprinosa zatvoriti-povezati kamatu. Kada sve to počistite i nakon što taj SNU obrazac bude obrađen, moguće je i preknjiženje sa kta 8133 na 8605. ...
Kašnjenje obračuna i plaćanja OKFŠ Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Ostali doprinosi i članarine > Naknada za šume > Kašnjenje obračuna i plaćanja OKFŠ
Kreirao: Izgubljeni | Sri, 16.03.2016 u 12:03h
Hvala @Mala vidra, situacija je uspješno riješena na način koji ste mi predložili. ...
Jubilarna nagrada Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Jubilarna nagrada
Kreirao: Admin_1 | Uto, 15.03.2016 u 14:44h
Neoporeziva jubilarna nagrada: 6.1. - 0000 6.2. - 0000 10.1. i 10.2. - mjesec isplate 15.1. - 22 Isplata može biti i u gotovini i na tekući račun. ...
Primljeni poticaji kod obrtnika Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Primljeni poticaji kod obrtnika
Kreirao: Admin_1 | Uto, 15.03.2016 u 12:26h
Za paušalne obveznike poreza na dohodak: https://misljenja.hr/porezna-uprava/novcana-potpora-za-samozaposljavanje-isplacena-od-hrvatskog-zavoda-za-zaposljavanje-i-obrazac-po-sd/5419/ ...
PDV na iznamljivanje radnika Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV na iznamljivanje radnika
Kreirao: Dalela | Sri, 09.03.2016 u 11:34h
Tek sada sam vidjela odgovor od Emme. Ispričavam se na ponavljanju pitanja. ...
Isplata dobiti za 2015. godinu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Isplata dobiti za 2015. godinu
Kreirao: Emma | Sri, 09.03.2016 u 10:55h
Dobit za 2015. prema računu dobiti i gubitka knjižena je u korist računa „Dobit tekuće godine“. Daljnje je postupanje prema odluci skupštine ili članova društva sukladno čl. 406., st. 1. ili čl. 220., st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, tj. za: 1. pokriće prenesenog gubitka, 2. ostale (zakonske) rezerve, 3 ...
Prehrana u sportskom klubu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Prehrana u sportskom klubu
Kreirao: Nikaku | Uto, 08.03.2016 u 08:44h
Hvala na odgovoru. Pomogli ste mi . ...
Gorivo za privatno vozilo Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prijevoz, priv. autom., odvoj. život i pom. dod. i MIO III > Gorivo za privatno vozilo
Kreirao: Admin_1 | Pon, 07.03.2016 u 16:58h
Prijeboj se može obavljati i sa fizičkom osobom. Ako će se evidentirati potraživanje za plaćeno i obveza po obračunu, nema razloga da se te međusobne tražbine i obveze ne bi mogle prebiti / kompenzirati i tada je isplata obračunsko plaćanje. Ako se obračunski isplaćuje naknada za uporabu privatnog vozila u ...
Pokrivanje manjka prihoda Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Financijski izvještaji > Pokrivanje manjka prihoda
Kreirao: Admin_3 | Sub, 05.03.2016 u 20:08h
Ako postoji Odluka da se pokrije manjak prihoda iz 2015. sa viškom prihoda iz prijašnjih godina onda je knjiženje 5221/5222 ...
Prihod od HZZZ-a Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Knjiženje refundacije troškova doprinosa
Kreirao: Admin_1 | Čet, 03.03.2016 u 13:32h
Da, čitati postove niže... ...
Poziv porezne uprave studentu koji ostvaruje prihode u inoze Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Poziv porezne uprave studentu koji ostvaruje prihode u inoze
Kreirao: Sheldon | Pet, 26.02.2016 u 12:50h
Prvo u PU treba dostaviti traženo pismeno očitovanje i sl. Zatim ćete s PU utvrditi što dalje treba, ovisno o državi, rezidentnosti, vrsti primitka i td. ...
Kamate za MIO II kod obrtnika Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Obveznici i rokovi podnošenja > Kamate za MIO II kod obrtnika
Kreirao: Sheldon | Pet, 26.02.2016 u 12:43h
Da dostavlja se, 5721 kao i za radnike. ...
Obrazac DOH za 2015.g. Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Obrazac DOH za 2015.g.
Kreirao: Kikica | Čet, 25.02.2016 u 11:31h
O tome ima i u Uputi PU. Trebao bi se provest poseban postupak ako porezni obveznik - nerezident ostvaruje pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. To je PU vidljivo iz predanih JOPPD obrazaca. ...
Prijava poreza na promet nekretnina isporučitelja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na promet nekretnina > Prijava poreza na promet nekretnina isporučitelja
Kreirao: zmotana | Sri, 24.02.2016 u 15:48h
Poštovani, kakva su Vam iskustva sa popunjavanjem e-PPN obrazca ? Imamo situaciju da je pravna osoba prodala građevinsko zemljište fizičkoj osobi. PDV je obračunat i plaćen, kad se sve popuni traži se popunjavanje Optiranje Pdv. Bilo što da se odabere obrazac ne prolazi. Ako odaberem Da dobijem ovakav odgovor : "Pogreške ...
Odlazak obavljanja usluga u Rep.Srbiju Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Terenski dodatak > Odlazak obavljanja usluga u Rep.Srbiju
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.02.2016 u 14:02h
Ovo sigurno nije za ovu rubriku. A treba li za Srbiju radna dozvola, to treba provjeriti u Srbiji. Što se tiče službenog puta: https://misljenja.hr/novosti/sluzbena-putovanja-i-obrazac-joopd-prema-izmjenama-pravilnika-o-porezu-na-dohodak/2278/ ...
Životno osiguranje obrtnika Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Životno osiguranje obrtnika
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.02.2016 u 12:46h
Ako je ugovaratelj obrt (obrt nema pravnu osobnost?), to su izdaci. Kada dođe do isplate premije (kao štednje) ili naknade to će predstavljati primitak. ...
Nositelj OPG-a umirovljenik i doprinosi Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za mirovinsko osiguranje > Samostalno obračunavanje i uplata doprinosa te iskazivanje n
Kreirao: Yoda | Čet, 18.02.2016 u 18:14h
U PU treba u roku 8 dana dostaviti Obrazac ROD– DOP na kojem se označava da se radi o umirovljeniku. Nema obveza za doprinose. ...
Razlika po žiro računu kod obrtnika Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Temelji > Razlika po žiro računu kod obrtnika
Kreirao: Admin_1 | Sri, 17.02.2016 u 13:08h
Treba napraviti specifikaciju razlike iskazanih primitaka i prometa po žiro računu. Poticaj i naknada za štetu je pretpostavljam bio priljev po žiro računu i iskazani su primitci putem žiro računa... Prema čl. 20. st. 6. Zakona o porezu na dohodak poslovnim primicima smatraju se i primici po osnovi kamata (dohodak ...
Odlazak u mirovinu i izlazak iz zajedničkog obrta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > Istupanje iz zajedničkog obrta
Kreirao: Admin_1 | Sri, 17.02.2016 u 12:47h
Vidi odgovor Pon, 12.10.2015 u 18:02h. Na kamione se ne obračunava poseban porez. ...
Razlike u knjiženju doo - jdoo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Razlike u knjiženju doo - jdoo
Kreirao: Admin_1 | Sub, 13.02.2016 u 17:49h
Ne kako je Dax niže odgovorio. Kada se u j.d.o.o. poveća temeljni kapital na min. 20.000,00 kn prestaje zakonska obveza oblikovanja zakonskih rezervi. Preregistracija se može i ne mora napraviti, bitna je samo visina temeljnog kapitala. ...
Knjiga KPI-Obrazac P-PPI Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Knjiga KPI-Obrazac P-PPI
Kreirao: Yoda | Pet, 12.02.2016 u 13:02h
Porez na potrošnju ulazi u ukupan primitak u utršku, ali se na taj porez ne obračunava PDV. Kada se plati porez na potrošnju, to je izdatak. Ukupno fakturiran iznos po izdanom računu (utršku) se evidentira u KPI kao primitak bez obzira što na naplaćen od kartičara. Provizija kartičara (po obračunu) ...
Oznaka načina plaćanja kod plaćanja pouzećem Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Oznaka načina plaćanja kod plaćanja pouzećem
Kreirao: Admin_1 | Pet, 12.02.2016 u 11:28h
Člankom 5. t. 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisano je izuzeće od obveze fiskalizacije za prodaju proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu. Plaćanje pouzećem je izuzeto od obveze fiskalizacije jer se to plaćanje smatra poštanskom uslugom pa nije bitno da li se navodi oznaka načina plaćanja ili što ...
PDV na gratis proizvode (akcija 1+1 gratis) Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV na gratis proizvode (akcija 1+1 gratis)
Kreirao: Admin_1 | Pon, 08.02.2016 u 16:33h
Ako se isporučuje roba gratis ili uz 100% rabata pravnim osobama i ako nije zadovoljen uvjet vrijednosti do 160,00 kn, ili ta roba ne zadovoljava svojstvo uzorka, ta se isporuka može smatrati darom na koji treba obračunati PDV i uvećati osnovicu poreza na dobit. Smatram da Zakon o trgovini ...
Broj računa nije u tri dijela Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Broj računa nije u tri dijela
Kreirao: trio no | Pet, 05.02.2016 u 13:54h
Hvala Vam. Nama je bio bitan ovaj segment odbitka PDV s obzirom da će stranka I dalje poslovati s njima, a da znamo da ispravno postupamo u tom dijelu. Lp ...
ZPP-DOH Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > ZPP-DOH
Kreirao: Kikica | Pet, 05.02.2016 u 10:46h
Ako je netko na potpomognutom području od 2016., to nema veze s 2015. Ako je netko bio na potpomognutom području u 2015., a to nije bilo upisano u PK, može ostvariti uvećani osobni odbitak za 2015. podnošenjem Obrasca ZPP-DOH. ...
Zajam zaposleniku Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Porez od 12% na zajam radnicima?
Kreirao: Kikica | Pet, 05.02.2016 u 10:34h
K=(Cxpxn)/100 ili K=(Cxpxd)/36.500 K=(Cxpxd)/36.600 (za 2016.) K = zatezna kamata, p = stopa zatezne kamate, C = glavnica, n = broj godina, d = broj dana Bez programskog rješenja, s tablicom će biti više posla. Ali ta tablica nije obvezna. ...
Isplata dnevnica Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Isplata dnevnica
Kreirao: Dax | Pon, 01.02.2016 u 22:32h
JOPPD po isplati, po novim pravilima za 2016. (bez prijevoza, smještaja) jer su obračun i isplata obavljeni u 2016. Razdoblje obračuna je npr. 1.1.2016. - 31.1.2016. ili 1.2.2016. - 29.2.2016. ...
DOH-Z do 31. siječnja 2016. Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Temelji > DOH-Z
Kreirao: Admin_1 | Čet, 28.01.2016 u 11:40h
Obrazac DOH-Z, dohodak od zajedničke djelatnosti predaje se do 31. siječnja 2016. https://misljenja.hr/novosti/obrazac-doh-z-dohodak-od-zajednicke-djelatnosti-predaje-se-do-31-sijecnja-2016/2323/ ...
Naknada za odvojeni život Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prijevoz, priv. autom., odvoj. život i pom. dod. i MIO III > Naknada za odvojeni život
Kreirao: Admin_1 | Sri, 27.01.2016 u 09:23h
https://misljenja.hr/porezna-uprava/neoporezive-isplate-naknada-radnicima-izaslanim-na-rad-u-republiku-hrvatsku/2104/ https://misljenja.hr/porezna-uprava/naknada-za-odvojeni-zivot-od-obitelji-nerezidenti-ili-izaslani-radnici/2358/ ...
Isporuka dobara u EU malog poreznog obveznika Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Isporuka dobara u EU malog poreznog obveznika
Kreirao: Admin_1 | Sri, 27.01.2016 u 09:20h
Točno, Mala vidra ali kako navodiš u svom odgovoru: za usluge . No pitanje je za isporuku dobara. Mali porezni obveznik kod isporuke dobara poziva se na odredbu o malom poreznom obvezniku i ne treba zatražiti PDV ID broj. Mora jedino obratiti pažnju na propisan prag isporuke DČ u koju obavlja ...
Prodaja dugotrajne imovine iz obrta Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prodaja dugotrajne imovine iz obrta
Kreirao: Admin_1 | Pet, 22.01.2016 u 16:16h
- Točno (ne, pa pretpostavka je da ste prodaju obavili po tržišnoj vrijednosti; u suprotnom bi trebalo) - Točno, samo kada bi kupac mogao odbiti pretporez moglo bi s PPO - Točno i podnosi prijavu prema mjestu gdje se nalazi nekretnina u roku 30 dana ...
Porezni status - kotizacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Porezni status - kotizacija
Kreirao: Yoda | Čet, 21.01.2016 u 13:35h
Pitanje je bilo o prehrani za natjecatelje, Mebl je dao(la) odgovor. Citiraš iz ZUD "a udruge za svoje članove u svojim poslovnim prostorijama i prostorima dok se obavlja njihova osnovna djelatnost ili aktivnost." Jesu li natjecatelji članovi udruge mladih fizičara ili nisu, u tome je odgovor na postavljeno pitanje ...
Uzdržavani član i oporezivi primici do 13.000,00 kuna Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Uzdržavani član i oporezivi primici do 13.000,00 kuna
Kreirao: Mala vidra | Uto, 19.01.2016 u 21:00h
Shvacam, ima logike. Nisam razmisljala u pravom smjeru očito. Hvala na objasnjenju Dax i Admin :) ...
Obračun bolovanja majke zbog djeteta Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Bolovanja > Bolovanja na teret HZZO > Obračun bolovanja majke zbog djeteta
Kreirao: Mebl | Sub, 16.01.2016 u 18:06h
Kod privremena spriječenost radi njege djeteta mora se voditi briga o tome koliko je staro djeteo jer se ovisno o starosti djeteta utvrđuje i naknada. Naknada plaće koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a pripada osiguraniku u visini propisanoj Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju odnosno propisima i općim aktima donesenim ...
Prodaja robe kroz servis Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Prodaja robe kroz servis
Kreirao: Admin_1 | Pet, 15.01.2016 u 16:12h
To je dopušteno ako se uz Zakon o trgovini zadovolje uvjeti koje propisuje Zakon o zaštiti potrošača, udovolji minimalno tehničkim uvjetima i sl. jer radi se o trgovini neovisno o obujmu ili udjelu u ukupnim prihodima. Ako se rezervni dijelovi prodaju, u svakom slučaju više nije riječ o materijalu nego ...
Škola stranih jezika Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Škola stranih jezika
Kreirao: Admin_1 | Pon, 11.01.2016 u 20:41h
Da, ako je to u sklopu programa pa su to putovanje učenici već platili kroz školarinu. Pravo na dnevnicu mora biti uređeno nekim od izvora prava, a neoporezivo se može isplatiti: https://misljenja.hr/novosti/sluzbena-putovanja-i-obrazac-joopd-prema-izmjenama-pravilnika-o-porezu-na-dohodak/2278/ ...
Komorski doprinos za jedinstveni sustav organiziranosti obrt Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Ostali doprinosi i članarine > Hrvatska obrtnička komora > Komorski doprinos za jedinstveni sustav organiziranosti obrt
Kreirao: Mala vidra | Pon, 11.01.2016 u 12:42h
A valjda...nemam pojma. Ako jest paušal, super, ali nisam znala da se ustvari tako računa (od os.odbitka) ...
Troškovi edukacije Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Troškovi edukacije
Kreirao: Admin_1 | Pet, 08.01.2016 u 10:23h
Možda da Vaši poslovni partneri čiji su djelatnici na edukaciji Vama povećaju - fakturiraju svoju naknadu za npr. promidžbu proizvoda koje prodaju ili im Vi kod prodaje tih proizvoda odobrite dodatni rabat, ugovorite bonifikaciju čime bi se pokrili upravo ti troškovi, znači troškovi Vaših poslovnih partnera za edukaciju... Da, jer ...
Porez na kamate, joppd Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Porez na kamate
Kreirao: Mala vidra | Uto, 22.12.2015 u 12:31h
Hvala Admin1! :) ...
Prodaja automobila Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Prodaja automobila
Kreirao: BORS | Pon, 21.12.2015 u 10:58h
Hvala na odgovoru! ...
Porezno priznati troškovi Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Troškovi kazni
Kreirao: nina | Sri, 16.12.2015 u 19:10h
Hvala. Nisam bila sigurna. ...
Financijski ili operativni lizing-osobni auto Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Financijski ili operativni lizing-osobni auto
Kreirao: Admin_1 | Uto, 15.12.2015 u 18:16h
Ovisno o ponudi davatelja leasinga. Operativni lizing (leasing) je s računovodstvenog i poreznog motrišta izjednačen s plaćanjem najamnima za vrijeme trajanja ugovora. Uobičajeno je ugovorena nemogućnost otkupa predmeta leasinga (auta) po isteku ugovora od strane primatelja leasinga. Financijski leasing je s računovodstvenog i poreznog motrišta kao kupnja na dugoročni kredit ...
Porez na tvrtku-sjedište tvrtke i poslovnica Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Gradski ili općinski porezi > Porez na tvrtku ili naziv > Porez na tvrtku-sjedište tvrtke i poslovnica
Kreirao: Yoda | Pet, 11.12.2015 u 15:33h
Pogledajte u Odluku o gradskim/općinskim porezima gdje imate poslovnu jedinicu, ali i sjedište. Vjerojatno da će se plaćati porez na tvrtku za mjesto sjedišta i za mjesto/grad poslovne jedinice. ...
Odlazak radnika u mirovinu-što sa PK karticom? Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Odlazak radnika u mirovinu-što sa PK karticom?
Kreirao: Ina | Pet, 11.12.2015 u 14:24h
Da znam to, izgleda da ipak treba vratiti PK karticu u Poreznu upravu zajedno sa rješenjem o mirovini kako bi oni to evidentirali u Poreznoj upravi. Izgleda da nisu u tome elektronički povezni. ...
Smrt poreznog obveznika-što činiti? Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > Smrt poreznog obveznika-što činiti?
Kreirao: Admin_1 | Uto, 08.12.2015 u 08:24h
Prema članku 39. Zakona o obrtu nakon smrti obrtnika bračni drug, djeca i ostali nasljednici mogu nastaviti voditi obrt do prijenosa obrta na nasljednika kao privremeni poslovođa. Privremeni poslovođa mora ispunjavati uvjet iz članka 8. stavka 1. točke 1. i članka 9. stavaka 1. i 2. Zakona o obrtu, a ...
DNR obrazac Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > DNR obrazac
Kreirao: Ina | Uto, 08.12.2015 u 07:23h
Znači treba se sastaviti, u redu zahvaljujem! ...
Predugovor o kupnji DI Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Predugovor o kupnji DI
Kreirao: trio no | Sri, 02.12.2015 u 14:59h
Hvala. ...
J.d.o.o i članarina HGK u 2016. Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Ostali doprinosi i članarine > Hrvatska gospodarska komora > J.d.o.o i članarina HGK u 2016.
Kreirao: Admin_1 | Uto, 01.12.2015 u 14:00h
Prema sadašnjoj Odluci, ako opet ne bude izmjena, smatram da se gledaju navedeni kriteriji. Novoosnovani - 1. grupa. ...
Prevoditeljske usluge Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Autorski honorari i honorari umjetnika > Prevoditeljske usluge
Kreirao: Admin_1 | Sri, 25.11.2015 u 14:40h
Predavanje, održavanje nastave nije autorstvo i ne sklapa se ugovor temeljem kojeg se isplaćuje autorski honorar. Međutim, predavač može pripremiti materijale koji će služiti u nastavi i ako su ti materijali njegovo autorstvo, samo za te materijale se može obračunati i isplatiti autorski honorar. Kod predavanja, odnosno održavanja nastave treba ...
e-račun strani certifikati Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > e-račun strani certifikati
Kreirao: Emma | Uto, 17.11.2015 u 22:46h
Evidenciju davatelja usluga certificiranja u RH vodi Ministarstvo gospodarstva. Usluga izdavanja digitalnih certifikata obavlja se sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu i EU Direktivi o elektroničkim potpisima. Treba provjeriti tko u Austriji, ili bilo kojoj drugoj državi vodi takvu evidenciju. Možda je najbrže rješenje malo Google-anja po Google-u te države. https://www ...
Putni nalog - hotelski račun Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Putni nalog - hotelski račun
Kreirao: Dax | Uto, 17.11.2015 u 11:42h
Ako račun za hotelski smještaj ima sve elemente iz čl. 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost uvodi se u knjigu ulaznih računa. Ako je račun za hotelski smještaj platila osoba koja je bila upućena na službeni put, taj račun ulazi u obračun putnog naloga kako bi se toj osobi ...
Zapošljavanje studenta Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Studentski i učenički servisi > Zapošljavanje studenta
Kreirao: Martaa | Uto, 10.11.2015 u 11:01h
Sklopili bih ugovor s studenskim servisom. Hvala puno! ...
Zastara HGK Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Ostali doprinosi i članarine > Hrvatska gospodarska komora > Zastara
Kreirao: Dax | Pon, 09.11.2015 u 13:55h
https://misljenja.hr/porezna-uprava/prekid-zastare-pravo-na-naplatu-komorskog-doprinosa-hok-u/2392/ ...
Zašto carina traži broj kalkulacije na proizvodu? Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Zašto carina traži broj kalkulacije na proizvodu?
Kreirao: Mala Niki | Sri, 04.11.2015 u 08:02h
Ako možda slučajno ovo čita netko nadređeni iz Carinske uprave lijepo ga molim da educiraju inspektore prije nego što ih puste na teren. Zbog toga tri noći nisam spavala. Jednu osobu koja je bila u nadzoru poznajem od prije i radila je u tržišnoj inspekciji - to je to. Za ...
Oznaka "Prijevoz za vlastite potrebe" Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Oznaka "Prijevoz za vlastite potrebe"
Kreirao: Martaa | Uto, 03.11.2015 u 09:41h
Poštovana, zahvaljujem. Lijep pozdrav! ...
Putni troškovi - porezno priznati Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Putni troškovi - porezno priznati
Kreirao: Admin_1 | Pon, 02.11.2015 u 15:05h
Parking i noćenje su priznati troškovi 100%, a gorivo samo ako se obračunava plaća kao primitak u naravi tim djelatnicima za ta vozila. ...
D.o.o. prema naplaćenoj realizaciji Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > D.o.o. prema naplaćenoj realizaciji
Kreirao: Admin_1 | Pet, 30.10.2015 u 10:30h
Obveznici poreza na dobit mogu pod određenim uvjetima izabrati plaćanje PDV-a prema naplaćenoj realizaciji. Međutim, prihodi i rashodi se priznaju po nastanku bez obzira na plaćanje/naplatu. ...
Prefakturiranje troškova Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prefakturiranje troškova
Kreirao: Admin_1 | Uto, 13.10.2015 u 19:57h
Prijenos porezne obveze za usluge koje se oporezuju prema primatelju. https://misljenja.hr/novosti/pdv-od-1-srpnja-2013-posebnosti-u-poslovanju-s-eu-nakon-pristupanja-rh-u-eu-iii-dio-obavljanje-i-opo/246/ ...
Radnici na stručnom osposobljavanju Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Stipendije i stručna praksa > Radnici na stručnom osposobljavanju
Kreirao: Splićanka | Čet, 01.10.2015 u 12:23h
Hvala Yoda. I ja sam takvog mišljenja. Moguće da su pojedini poslodavci iskorištavali tu mogućnost iako i ja smatram da nije zakonita. Upit je poslan sa namjerom da mi se eventualno jave oni koji su možda pronašli neku opciju koja meni nije poznata. U svakom slučaju zahvaljujem na odgovoru. Jedina ...
Popunjavanje obrasca IUA Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Popunjavanje obrasca IUA
Kreirao: Yoda | Čet, 24.09.2015 u 16:17h
Pa to je određeno prema JCD. ...
Porez na dohodak, prodaja trupaca građana Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Primitci na koje se plaćaju doprinosi > Porez na dohodak, prodaja trupaca građana
Kreirao: Admin_1 | Pet, 18.09.2015 u 15:56h
Ako se radi o osobnoj privatnoj imovini, to se ne smatra dohotkom. Ako se radi o djelatnosti, treba istu registrirati kao OPG, obrt i sl. Kupac treba ispravu o zaduženju, to može biti i ugovor o kupoprodaji. ...
Prodaja rabljenih motornih vozila Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Prodaja rabljenih motornih vozila
Kreirao: Admin_1 | Čet, 17.09.2015 u 11:10h
U prometu unutar EU nema carinskog skladišta. Ako se roba kupuje i ako se ta roba ne zadužuje na zalihu već se direktno isporučuje kupcu, tada je riječ o prodaji robe u tranzitu. ...
Korištenje godišnjeg nakon bolovanja Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Korištenje godišnjeg nakon bolovanja
Kreirao: marta1990 | Čet, 10.09.2015 u 14:47h
Puno hvala na odgovoru! ...
Knjiženje, pomoć oko konta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Knjiženja, izvansudska nagodba i tužba
Kreirao: Admin_3 | Pet, 28.08.2015 u 00:20h
Niste mi baš pomogli za ispravan odogovr ali na temelju informacija koje ste napisali u prvom slučaju zaključila bi da je riječ o tome da je onda neprofitna pravana osoba tužila fizičku osobu pa bi knjiženje bilo na računu 3611 Prihodi od naknade šteta. U drugom slučaju s obzriom da ...
Odlazak u mirovinu- Odluka Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Mirovine > Odlazak u mirovinu- Odluka
Kreirao: marta1990 | Čet, 27.08.2015 u 13:53h
Puno hvala! Lp, Marta ...
Fiskalizacija - prijelaz sa paušalnog oporezivanja na oporez Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija - prijelaz sa paušalnog oporezivanja na oporez
Kreirao: Dax | Čet, 20.08.2015 u 21:47h
Da, imat će novu oznaku naplatnog uređaja pa numeracija kreće od broja 1. Iz knjige uvezenih računa, račune mogu izdavati samo paušalni obveznici poreza na dohodak i iznimno ostali obveznici fiskalizacije ako dođe do prestanka rada naplatnog uređaja. Te račune koje nije izdao "paušalac" treba uz zapisnik prepisati u naplatni ...
Novi obvezni statistički izvještaji za obveznike PDV-a Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Novi obvezni statistički izvještaji za obveznike PDV-a
Kreirao: Admin_1 | Pon, 17.08.2015 u 10:08h
Ima još vremena, na vrijeme ćemo Vas obavijestiti kada se približi rok za predaju. Više o tome: https://misljenja.hr/novosti/statisticko-izvjesce-o-dospjelim-a-nenaplacenim-potrazivanjima-obrazac-opz-stat-1/1947/ ...
Prodaja rabljenog traktora građaninu u državu članicu EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prodaja rabljenog traktora građaninu u državu članicu EU
Kreirao: Admin_1 | Sri, 29.07.2015 u 11:40h
Ako ste u sustavu PDV-a, traktor građaninu u drugu DČ isporučujete s OPG-a s obračunanim PDV-om. Ili, prvo izuzimanje iz djelatnosti pa nakon toga fizička osoba prodaje traktor drugoj fizičkoj osobi u DČ (bez PDV-a). Link na mišljenje: https://misljenja.hr/forum/porezi-carine-i-fiskalizacija/drzavni-porezi/porez-na-dodanu-vrijednost/ispravak-pretporeza-kod-nabave-dugotrajne-imovine/ ...
Podnošenje JOPPD obrasca unaprijed Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Obveznici i rokovi podnošenja > Podnošenje JOPPD obrasca unaprijed
Kreirao: Mala vidra | Sri, 29.07.2015 u 08:19h
Nažalost ne. To bi bilo sjajno sad u vrijeme GO, ali nije moguće. ...
Dopušteno kalo/lom Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Dopušteno kalo/lom
Kreirao: Emma | Pon, 27.07.2015 u 13:25h
Službeno nije objavljena, ali interno propisani normativi se mogu ovjeriti u nadležnoj PU. ...
promjena na mirovinskom za radnike kod promjene ugovora iz o Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Promjena na mirovinskom za radnike
Kreirao: marta1990 | Pon, 27.07.2015 u 07:23h
Ima neki link možda iz 2008. gdje se vidi da smo obvezni promjenu ugovora iz određenog u neodređeno prijaviti Zavodu? Od ove godine redovito prijavljujemo promjene, međutim mene brinu svi oni ugovori za koje od 2008-2015. nismo radili promjene. Zahvaljujem! ...
Knjiženje grafičkih usluga Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Knjiženje grafičkih usluga
Kreirao: Dax | Čet, 23.07.2015 u 23:19h
Trošak grafičkih usluga duguje, obveza prema dobavljaču potražuje. Duguje i pretporez ako se može priznati. ...
Dobrovoljni mirovinski fond Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prijevoz, priv. autom., odvoj. život i pom. dod. i MIO III > Dobrovoljni mirovinski fond
Kreirao: Mala vidra | Sri, 22.07.2015 u 08:13h
Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranje porezno su priznati trošak poslodavcu za djelatnike do 500,00 kuna mjesečno , odnosno 6.000,00 kuna godišnje po pojedinom djelatniku. Mogu se isplaćivati s plaćom, ali mogu i neovisno o plaći jer u biti nisu povezane s plaćom. ...
Pomoć s inventurom Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Analitičke evidencije > Pomoć s inventurom
Kreirao: Admin_1 | Uto, 21.07.2015 u 21:39h
https://misljenja.hr/novosti/godisnji-popis-inventura-za-2014/1291/ ...
novi pozivi na broj Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Novi pozivi na broj
Kreirao: zmotana | Uto, 21.07.2015 u 13:26h
hvala ...
Pomoć u vezi amortizacije Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Amortizacija
Kreirao: Admin_3 | Uto, 21.07.2015 u 10:47h
Ne zaboravi obračunati amortizaciju i uvrstiti je pri sastavaljnju polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. koji se predaju do 30. srpnja 2015. u FINA -u. ...
PDV - INO i treće zemlje Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > INO i treće zemlje-reprezentacija i gorivo
Kreirao: Admin_1 | Pon, 20.07.2015 u 08:22h
1.i 2. Reprezentacija ako je u obliku ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektu oporezuje se prema mjestu gdje su te usluge stvarno obavljene, ako je to treća zemlja – knjiženje je kao u RH, PDV se ne obračunava i ne iskazuje u Obrascu PDV (čl. 22., st. 1. Zakona o ...
Pitanje u vezi troškova istraživanja i razvoja Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Pitanje u vezi troškova istraživanja i razvoja
Kreirao: Ivan | Ned, 19.07.2015 u 21:47h
Hvala na odgovoru. Pogledao sam MRS 38 i to mi je pomoglo. ...
JOPPD i zaštićeni račun Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > JOPPD i zaštićeni račun
Kreirao: Mebl | Sub, 18.07.2015 u 13:05h
Zaštićeni račun je po meni tekući račun. Nisam vidjela nigdje da se i pri isplati neto plaće radniku na zaštičeni račun posebno iskazuje plaća koja ide na zasštićeni račun i plaća koja ide na reodovni račun. Dakle, uvijek plaća ide na tekući račun bio on zaštićeni ili ne. ...
Bolovanje - neto isplata Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje - neto isplata
Kreirao: Admin_1 | Čet, 16.07.2015 u 13:09h
"9" https://misljenja.hr/novosti/popunjavanje-poziva-na-broj-na-nalozima-kod-isplate-pojedinih-dohodaka-od-1-srpnja-2015/1838/ ...
Stranice:
×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice