Mišljenja.hr

Poduzetničko računovodstvo

[+] Proširi prikaz sadržaja
Napredno računovodstvo s praktičnim primjerima knjiženja
Aktiva
Dugotrajna imovina
Dugotrajna nematerijalna imovina
Dugotrajna materijalna imovina
Nekretnine
Postrojenja, oprema, inventar, alati i transportna sredstva
Dugotrajna financijska imovina
Kratkotrajna imovina
Zalihe sirovina, materijala, sitnog inventara, ambalaže i auto guma
Pasiva (obveze)
Kratkoročne Obveze
Kapital (pasiva)
Rezerve
Prihodi i rashodi
Ostali i izvanredni prihodi
Troškovi
Članarine i ostala javna davanja
Troškovi stručne izobrazbe, literature i tiskovina
Posebnosti
Proizvodnja
Kalkulacija cijene proizvodnje
Metode kalkulacije