Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Paušalno oporezivanje OPG-a i građana privatnih iznajmljivača soba, postelja, apartmana i kuća za odmor

Datum objave: 16.07.2019, misljenja.hr

S motrišta poreza na dogodak, porezni obveznik je obveznik poreza na dohodak kojemu se godišnji porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, fizička osoba – građanin, iznajmljivač odnosno nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva kojemu je na temelju rješenja o odobrenju nadležnog ureda odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na temelju rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard nadležnog ureda odobreno pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost, a nije po toj djelatnosti obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i dohodak ne utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, pod uvjetom:

  • da organizira smještaj u sobi, apartmanu i kući za odmor, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, i/ili
  • da organizira smještaj u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu, s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, i/ili
  • da organizira smještaj u objektu za robinzonski smještaj u kojemu se usluge pružaju u prostorijama ili na prostorima, kapacitet kojeg se određuje prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše 10 smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno.

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broja smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj te visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.
Broj kreveta odnosno broj smještajnih jedinca u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broj smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj utvrđuje se na temelju rješenja nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (rješenje o odobrenju) ili rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (rješenje o odobrenju).
Ovako utvrđen iznos godišnjega paušalnog poreza na dohodak uvećava se za prirez porezu na dohodak, koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.
Na utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak ne utječe vrsta usluge koja se pruža kao ni razdoblje u tijeku kalendarske godine u kojem se usluga pruža.

Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.

Porezni obveznik koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu te po toj osnovi plaća porez na dohodak u godišnjem paušalnom iznosu obvezan je izdati račun za svaku obavljenu uslugu. Račun obvezno mora sadržavati podatke o izdavatelju (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta), nadnevak izdavanja računa, broj računa, ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena, cijenu obavljene usluge, a ispostavlja se u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje korisniku usluge, a drugoga zadržava izdavatelj kao ispravu za knjiženje evidencije prometa.
Porezni obveznik ne vodi poslovne knjige prema propisima o porezu na dohodak, osim Evidencije o prometu.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu propisuje kriterije po kojima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojim odlukama propisuju visinu paušalnog poreza na dohodak.

  • enlightenedSlužbeno tumačenje Središnjeg ureda Porezne uprave o obvezama građana privatnh iznajmljivača soba, postelja, apartmana i kuća za odmor s motrišta PDV-a može se vidjeti u nastavku ili klikom miša ovdje.
  • yes Svakako pogledajte niže "Može Vas zanimati" (za pretplatnike).

Građani privatni iznajmljivači soba, postelja, apartmana i kuća za odmor koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a smatraju se „malim poreznim obveznicima“ u odnosu na primljene usluge posredovanja (npr. građanin koji iznajmljuje apartmane na Jadranu je „mali porezni obveznik“ u odnosu na uslugu posredovanja prilikom pronalaženja turista koju mu obavlja putnička agencija iz druge države članice EU ili treće zemlje).
Kada „mali porezni obveznici“ primaju usluge od poreznih obveznika primjerice putničkih agencija iz drugih država članica EU ili trećih zemalja, obvezni su na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV.
Napomena: Navedena pitanja i odgovori odnose se prvenstveno na poslovanje građana privatnih iznajmljivača.
 

I.

Suradnja s domaćim putničkim agencijama

Pitanja

Odgovori

1

Ugovor o trgovačkom zastupanju: Domaća agencija radi u ime i za račun građana privatnog iznajmljivača. Agencija obavlja sve ugovorene poslove (od rezervacija do naplate i prijave gosta).

1. Ako je domaća agencija obveznik PDV-a, da li obračunava 25% PDV-a na proviziju iz prodajne cijene te potom građaninu RH privatnom iznajmljivaču ispostavlja račun?

2. Je li građanin RH privatni iznajmljivač obvezan obračunati PDV ako nije u sustavu PDV-a?

1. Domaća agencija koja zaračunava proviziju građaninu RH privatnom iznajmljivaču za što mu ispostavlja račun, obvezna je na proviziju obračunati PDV po stopi 25%. Na računu što ga agencija ispostavlja gostu treba navesti ime i prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) osobe za koju posreduje.

2. Građanin RH privatni iznajmljivač koji nije upisan u registar obveznika PDV-a na obavljenu uslugu smještaja ne obračunava PDV. PDV obračunavaju samo porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a.

2

Domaća agencija radi u svoje ime, a za račun građana RH privatnog iznajmljivača, na način da dodaje svoju maržu na ugovorenu cijenu.

1. Je li građanin RH privatni iznajmljivač obvezan obračunati PDV ako nije u sustavu PDV-a?

2. Je li agencija obvezna obračunati PDV na ukupan iznos prodajne cijene?

3. Ako da, po kojoj stopi – 25%?

1. Građanin RH privatni iznajmljivač koji nije upisan u registar obveznika PDV-a na obavljenu uslugu smještaja ne obračunava PDV. PDV obračunavaju samo porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a.

2. Pretpostavlja se da agencija uz smještaj turistima obavlja još neku dodanu uslugu kao što je primjerice, pronalaženje smještaja i slično, pa na obavljenu uslugu primjenjuje posebni postupak oporezivanja putničkih agencija, što znači da PDV obračunava na razliku u cijeni.

3. Prilikom primjene posebnog postupka razlika u cijeni oporezuje se PDV-om po stopi 25%, a iznos PDV-a koji je putnička agencija obvezna platiti izračunava se primjenom preračunane stope PDV-a, koja iznosi 20%, na ostvarenu razliku u cijeni.

II.

Suradnja s inozemnim putničkim agencijama

Pitanja

Odgovori

3

Ugovor o trgovačkom zastupanju: EU agencija radi u ime i za račun građana RH privatnog iznajmljivača. Agencija nudi smještaj po zajednički ugovorenoj cijeni, gost plaća uslugu u zemlji-sjedištu agencije, a agencija plaća ugovoreni iznos za smještaj na devizni račun građana RH - vlasnika smještaja, umanjen za agencijsku proviziju.

1. Da li građanin RH privatni iznajmljivač obračunava i plaća PDV na takav primitak?

2. Ako da, koja je osnovica i porezna stopa?

3. Koje su obveze EU agencije – da li agencija obračunava i plaća PDV na ukupnu cijenu ili na proviziju u svojoj zemlji sjedišta?

1. Ako EU agencija proviziju naplaćuje od građanina RH privatnog iznajmljivača, tada je građanin RH obvezan na obavljenu mu uslugu posredovanja obračunati hrvatski PDV. Prije sklapanja ugovora sa EU agencijom građanin RH mora u nadležnoj ispostavi Porezne uprave zatražiti PDV identifikacijski broj.

2. Poreznu osnovicu za obračun PDV-a čini naknada za obavljenu uslugu posredovanja, odnosno iznos provizije EU agencija, a privatni iznajmljivač PDV obračunava po stopi 25%.

3. EU agencija nema poreznih obveza u RH, već su njene porezne obveze regulirane zakonodavstvom države članice u kojoj ima sjedište.

4

EU agencija radi u svoje ime, a za račun građana RH privatnog iznajmljivača, tako da nadodaje svoju maržu na ugovorenu cijenu. Agencija plaća ugovoreni iznos na devizni račun građana RH - vlasnika smještaja.

1. Da li građanin RH privatni iznajmljivač obračunava i plaća PDV na takav primitak?

2. Koje su obveze EU agencije – da li agencija obračunava i plaća PDV na ukupan iznos prodajne cijene u svojoj zemlji sjedišta?

1. EU agencija koja radi u svoje ime, a za račun građana RH privatnog iznajmljivača, obračunava i plaća PDV svoje države članice na ukupnu naknadu za obavljenu isporuku, pa u tom slučaju građaninu RH privatnom iznajmljivaču ne zaračunava naknadu za proviziju jer svoju naknadu dodaje na ugovorenu cijenu. U tom slučaju građanin RH privatni iznajmljivač koji nije upisan u registar obveznika PDV-a neće na naknadu koju mu je doznačila EU agencija obračunati hrvatski PDV.  U slučaju da EU agencija radi u ime i za račun građana RH privatnog iznajmljivača tada od njega naplaćuje proviziju te je  građanin RH obvezan na obavljenu mu uslugu posredovanja obračunati hrvatski PDV, a osnovicu za PDV čini iznos provizije.

2. EU agencija nema poreznih obveza u RH, već su njene porezne obveze regulirane zakonodavstvom države članice u kojoj ima sjedište.

5

Ugovor o posredovanju: EU agencija posreduje prema inozemnom gostu na način da gost direktno plaća uslugu vlasniku smještaja u RH odnosno građaninu RH privatnom iznajmljivaču Hrvatskoj, dok agencija naplaćuje od gosta u inozemstvu troškove rezervacije koji u biti predstavljaju ugovorenu proviziju za posredovanje.

1. Da li građanin RH privatni iznajmljivač obračunava i plaća PDV na takav primitak?
Ako da, koja je osnovica i porezna stopa?

2. Da li EU agencija na tako obračunat i naplaćen iznos, plaća PDV u zemlji sjedišta agencije ili se PDV obračunava i plaća u RH?

 

1. Inozemni gost smještaj plaća izravno građaninu RH privatnom iznajmljivaču, stoga ako je građanin RH upisan u registar obveznika PDV-a tada na obavljenu uslugu smještaja obračunava PDV po stopi 13%. Poreznu osnovicu u tom slučaju čini naknada za smještaj koju plaća inozemni gost. Građanin RH koji nije upisan u registar obveznika PDV-a na obavljenu uslugu smještaja ne obračunava PDV.

2. Ako EU agencija uslugu posredovanja obavlja inozemnom gostu, pri čemu radi u tuđe ime i za tuđi račun, tada se na obavljenu uslugu posredovanja primjenjuju porezni propisi države članice u kojoj je obavljena usluga za koju se posreduje. Obzirom da je usluga smještaja za koju se posreduje obavljena u RH, tada je EU agencija na obavljenu uslugu posredovanja obvezna obračunati hrvatski PDV te se mora registrirati za potrebe PDV-a u RH.  

 

6

Suradnja s inozemnim agencijama izvan EU: modeli suradnje ad.4-7, ali je ugovorni partner građana RH agencija sa sjedištem izvan EU, odnosno u trećoj zemlji.

Analogno ranijim pitanjima ad.4-7, koje su obveze inozemnih agencija, a koje građana RH – vlasnika smještaja, ukoliko je partner agencija sa sjedištem izvan EU?

Obveza obračuna PDV-a u slučajevima ad. 4-7, ne ovisi o tome ima li agencija sjedište u državi članici ili u trećoj zemlji. Stoga se odgovori navedeni u slučajevima ad. 4-7 na jednak način primjenjuju i na slučajeve kada građanin RH posluje sa agencijom koja ima sjedište izvan EU. Jedina razlika je što građanin u slučaju da posluje sa agencijom koja ima sjedište izvan EU nije obvezan zatražiti PDV identifikacijski broj.

III.

Suradnja s inozemnim oglašivačima

Pitanja

Odgovori

7

Usluge oglašavanja smještajnih kapaciteta građana RH - privatnih iznajmljivača na inozemnim web portalima i ostalim Internetskim oglašivačima, uz paušalni iznos zakupa oglasnog prostora mjesečno, polugodišnje ili godišnje.

1. Tko je obveznik PDV-a i po kojoj stopi kada inozemni web portal pošalje račun građaninu RH – privatnom iznajmljivaču za paušalni zakup oglasnog prostora na web portalu u zemlji sjedišta oglašivača?

2. Tko obračunava, iskazuje i uplaćuje PDV?

1. Ako inozemni portal pošalje račun građaninu RH privatnom iznajmljivaču za zakup oglasnog prostora na web portalu, tada je građanin RH privatni iznajmljivač obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti PDV neovisno o tome da li je upisan u registar obveznika PDV-a.

2. PDV na primljenu uslugu obračunava i uplaćuje građanin RH privatni iznajmljivač po stopi 25%. Obveza obračuna PDV ne ovisi o tome da li je inozemni portal iz države članice ili iz treće zemlje.

8

Usluge oglašavanja smještajnih kapaciteta građana RH - iznajmljivača na inozemnim web portalima i ostalim oglašivačima, uz plaćanje po ostvarenom broju noćenja, odnosno prometu. Iznos se iskazuje kao provizija od prodajne cijene, a gost plaća neto iznos za uslugu smještaja izravno građaninu RH - vlasniku smještaja.

Tko je obveznik PDV-a i po kojoj stopi kada inozemni web portal pošalje račun građanu RH - iznajmljivaču za ostvareni promet, odnosno broj noćenja u zemlji sjedišta oglašivača?

Ako inozemni portal pošalje račun građaninu RH privatnom iznajmljivaču za zakup oglasnog prostora na web portalu, tada je građanin RH privatni iznajmljivač obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti PDV neovisno o tome da li je upisan u registar obveznika PDV-a.
PDV na primljenu uslugu obračunava i uplaćuje građanin RH privatni iznajmljivač po stopi 25%. Obveza obračuna PDV ne ovisi o tome da li je inozemni portal iz države članice ili iz treće zemlje.

Da li je građanin RH temeljem primljenog računa za proviziju obvezan obračunati i platiti PDV po stopi od 25%, iako web portal nije turistička agencija i niti u kojem slučaju ne odgovara prema gostu za izvršenu uslugu?

Neovisno o tome što račun za proviziju nije izdala turistička agencija nego web portal, građanin RH iznajmljivač obvezan je kao primatelj usluge obračunati i platiti PDV na primljenu uslugu po stopi 25%.

IV.

Ostali oblici suradnje

Pitanja

Odgovori

9

Izravna uplata gosta: inozemni gost plaća doznakom iz inozemstva kaparu ili čitavu uslugu boravka direktno na devizni račun građanina RH privatnog iznajmljivača. .

Je li građanin RH – privatni iznajmljivač u ovom slučaju dužan obračunati i platiti PDV? Ako da, koja je osnovica i porezna stopa?

Građanin RH privatni iznajmljivač koji je upisan u registar obveznika PDV-a na obavljenu uslugu smještaja treba obračunati PDV po stopi 13% obzirom da je mjesto oporezivanja u RH. Osnovicu za obračun PDV-a čini naknada koju za smještaj plaća inozemni gost. Građanin RH koji nije upisan u registar obveznika PDV-a na obavljenu uslugu smještaja ne obračunava PDV.

10

Izravna uplata tvrtke: inozemna tvrtka plaća doznakom iz inozemstva kaparu ili čitavu uslugu smještaj za svoje zaposlenike direktno na devizni račun građanina RH.

Je li građanin RH - privatni iznajmljivač u ovom slučaju dužan obračunati i platiti PDV? Ako da, koja je osnovica i porezna stopa?

Građanin RH privatni iznajmljivač koji je upisan u registar obveznika PDV-a na obavljenu uslugu smještaja treba obračunati PDV po stopi 13% obzirom da je mjesto oporezivanja u RH. Osnovicu za obračun PDV-a čini naknada koju za smještaj plaća inozemni gost. Građanin RH koji nije upisan u registar obveznika PDV-a na obavljenu uslugu smještaja ne obračunava PDV.

11

Građani EU kao iznajmljivači: građanin EU države je registriran kao vlasnik smještaja - iznajmljivač u RH.

1. Koje su obveze građana EU - iznajmljivača po pitanju obveza obračuna i plaćanja PDV-a u svim gore navedenim slučajevima?
2. Da li je građanin EU - iznajmljivač porezni obveznik PDV-a u zemlji u kojoj ima prijavljen stalni boravak?

1. Građanin EU vlasnik smještajnih kapaciteta u RH koje iznajmljuje inozemnim i domaćim gostima obvezan je u RH registrirati se za potrebe PDV. Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a podnosi Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb. Detaljnije informacije o postupku dodjele PDV identifikacijskog broja dostupne su na internetskoj stranici Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr). Registriranjem za potrebe PDV-a dodjeljuje mu se PDV identifikacijski broj i ujedno ga se upisuje u registar obveznika PDV-a. U vezi obveza PDV-a koje ima prilikom obavljanja usluge smještaja napominje se da su njegove obveze jednake obvezama građana RH iznajmljivača koji su upisani u registar obveznika PDV-a. Stoga se odgovori dani u situacijama ad. 1-12 primjenjuju i na građanina EU vlasnika smještajnih kapaciteta u RH. Prema tome građanin EU koji je iznajmljivač dodjelom PDV identifikacijskog broja ujedno je upisan u registar obveznika PDV-a pa je obvezan na obavljene usluge davanja u zakup smještajnih kapaciteta ili pružanja usluga smještaja obračunati PDV. Jednako tako kada mu usluge posredovanja ili oglašavanja obavljaju porezni obveznici iz drugih država članica EU ili trećih zemalja obvezan je na primljene usluge obračunati i platiti PDV.

V.

Ostali upiti

Pitanja

Odgovori

12

Procedura

1. Koja je procedura dobivanja PDV identifikacijskog broja?

2. Mogu li se obrasci PDV i PDV-S u papirnatom obliku samostalno predati na šalteru nadležne ispostave PU? Ili uplatiti na PU račun kod banke ili da PU obračuna PDV i pošalje uplatnice?

3. Jednostavne upute za prijavu PDV-a korištenjem digitalnog certifikata, usluga putničke agencije ili knjigovodstvenog servisa!

1. Građanin RH koji posluje sa EU agencijama treba 15 dana prije početka obavljanja transakcija nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti popunjeni Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV), nakon čega će nadležna ispostava dodijeliti PDV identifikacijski broj.

2. Građani RH koji posluju sa EU agencijama trebaju obrazac PDV i PDV-S predati u elektroničkom obliku. Iznimno samo građani RH koji posluju sa agencijama koje imaju sjedište izvan EU moći će Obrazac PDV predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave u papirnatom obliku.
Obvezu PDV-a iskazanu u obrascu PDV-a građanin RH iznajmljivač treba uplatiti na račun državnog proračuna, pri čemu napominjemo da Porezna uprava neće slati uplatnice na iznos PDV koji građani RH iznajmljivači trebaju uplatiti. Naime građanin RH privatni iznajmljivač obvezan je kao i svi drugi porezni obveznici sam utvrditi obvezu PDV-a te obračunani PDV uplatiti.

3. Građanin RH privatni iznajmljivač može dati punomoć bilo kojem poreznom obvezniku primjerice knjigovodstvenom servisu da za njega podnese obrasce elektroničkim putem, kako ne bi trebao kupiti digitalni certifikat. Što se tiče uputa za podnošenje obrazaca korištenjem digitalnog certifikata napominjemo da su upute dostupne na internetskoj stranici Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr).

13

Tehnički aspekti

1. Da li se kao osnovica za obračun PDV-a uzima iznos naznačen na računu inozemnog pružatelja usluga ili promet sukladno danima popunjenosti i ostvarenim prihodima bez obzira na iznos na računu?

2. Koji tečaj (banka, vrsta, datum) treba koristiti prilikom obračuna PDV-a?

3. Da li se za osnovicu uzima skupna provizija ili se provizija mora izračunati po terminima i ostvarenom prometu?

1. Poreznu osnovicu za obračun PDV-a na primljene usluge čini naknada za primljenu uslugu koju u računu naznači inozemni pružatelj usluge.

2. Ako je naknada za primljenu uslugu iskazana u stranoj valuti, za preračun u kune koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze obračuna PDV-a, odnosno na dan kad je usluga obavljena.

3. Poreznu osnovicu čini provizija, pri čemu napominjemo da će prilikom iskazivanja vrijednosti primljene usluge u prijavi PDV-a, građanin RH iznajmljivač iskazati ukupnu proviziju koju je platio u razdoblju oporezivanja i ukupni PDV obračunan na proviziju.

 

 

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice