Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Obveze stranih iznajmljivača

Datum objave: 23.07.2019, misljenja.hr

MF objavilo je Uputu u srpnju 2015. (link), a za sve kojima je ova tematika bitna, tekst upute prenosimo u nastavku ovog teksta niže uz napomenu da je od 2015. godine, dakle od dana objave ove Upute došlo do promjene pojedinih odredbi poreznih propisa, npr. prag za PDV u Uputi je 230.000,00 kuna, a sada je taj prag 300.000,00 kuna. Svako mišljenje ili uputu treba promatrati s motrišta vremena u kojem su objavljeni te uzeti u obzir moguće kasnije izmjene poreznih propisa. Ova je objava zbog postupanja i podsjetnika na obveze koje su i dalje aktualne.


U Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: RH) osim iznajmljivača koji su državljani RH, nekretnine iznajmljuju i iznajmljivači koji su:

  • državljani drugih država članica Europske unije i država članica Europskog gospodarskog prostora (za potrebe ovog odgovora u daljnjem tekstu: državljani drugih država članica EU)
  • ostale osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske, državljani Europske unije niti državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: državljani trećih zemalja)

Iznajmljivači koji su državljani drugih država članica EU ili trećih zemalja mogu obavljati usluge najma nekretnina ili usluge smještaja. Uslugom najma smatra se kada samo iznajmljuju nekretninu pri čemu ne pružaju uslugu smještaja. S druge strane uslugom smještaja smatra se pružanje usluge smještaja u nekretninama, pri čemu se, utvrđujući gospodarsku bit i činjenično stanje, uzimaju u obzir i sljedeći elementi poput kategorizacije, vođenje knjiga gostiju, čišćenje i slično.

Iznajmljivači koji su državljani drugih država članica EU ili trećih zemalja mogu obavljati usluge najma stambenih prostorija i dijelova stana u RH u svrhu stanovanja. Obzirom da je najam stambenih prostorija i dijelova stana u svrhu stanovanja oslobođen plaćanja PDV-a tada se navedeni iznajmljivači ne moraju u RH registrirati za potrebe PDV-a jer se radi o usluzi koja je oslobođena plaćanja PDV-a. Međutim, u tom slučaju su obvezni plaćati porez na dohodak od imovine.

Prema propisima koji uređuju oporezivanje dohotka u RH, nerezidenti su osobe koje u RH nemaju prebivalište niti uobičajeno boravište.

Prvenstveno je određenje rezidenta (tuzemnog poreznog obveznika u smislu Općeg poreznog zakona, Narodne novine br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13., 26/15.) – dalje u tekstu: OPZ) ili nerezidenta (inozemnog poreznog obveznika u smislu OPZ-a) uvjetovano njegovim prebivalištem ili uobičajenim boravištem. Pojam prebivališta i uobičajenog boravišta određen je člankom 37. OPZ-a:

„Članak 37.
(1) U smislu ovoga Zakona smatra se da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan.

(2) Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti.
(3) Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se tuzemnim poreznim obveznikom.
(4) Uobičajeno boravište u smislu ovoga Zakona ima porezni obveznik u onom mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tom mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno. Uobičajenim boravištem u smislu ovoga Zakona smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.“.
Nadalje, važno je istaknuti slučajeve određivanja rezidentnosti poreznog obveznika sukladno odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj. U tom smislu, kao primjer utvrđivanja rezidentnosti (napominjemo da se ne radi o utvrđivanju pojma prebivališta / uobičajenog boravišta za čije se određivanje primjenjuje tuzemni propis) navodimo članak 4. Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), a kao posebno važne pravne podloge koje u pravilu države koriste pri izradi svojih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja:

„Članak 4.
REZIDENT
1. U ovome Ugovoru izraz "rezident države ugovornice" označava svaku osobu, koja prema propisima te države, u njoj podliježe oporezivanju na temelju svoga prebivališta, boravišta, mjesta uprave ili nekoga drugog obilježja slične prirode, i također uključuje tu državu i njenu lokalnu vlast. Međutim, ovaj izraz ne uključuje osobu koja u toj državi podliježe oporezivanju samo dohotka iz izvora u toj državi ili imovine koja se u njoj nalazi.
2. Ako je, prema odredbama stavka 1., fizička osoba rezident obiju država ugovornica, onda se njezin status određuje na ovaj način:
a) smatra se rezidentom samo one države u kojoj ima prebivalište, a ako ima prebivalište u objema državama, smatrat će se rezidentom samo one države s kojom ima uže osobne i gospodarske veze (središte životnih interesa);
b) ako se ne može odrediti u kojoj državi ima središte životnih interesa ili ako ni u jednoj državi nema prebivalište, smatrat će se rezidentom samo one države u kojoj ima uobičajeno boravište;
c) ako osoba ima uobičajeno boravište u objema državama ili ga nema ni u jednoj od njih, smatrat će se rezidentom samo one države čiji je državljanin;
d) ako je osoba državljanin obiju država ili nije državljanin ni jedne od njih, nadležna tijela država ugovornica riješit će pitanje dogovorno.
3. Kad je, sukladno odredbama stavka 1., osoba koja nije fizička, rezident obiju država ugovornica, tada će se smatrati rezidentom samo one države ugovornice u kojoj se nalazi njezino mjesto stvarne uprave.“. 

Iznajmljivači nerezidenti, u svrhu dokazivanja rezidentnosti druge države ugovornice ili države s kojom Republika Hrvatska nema u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, dužni su Poreznoj upravi (Područnom uredu Zagreb, Odjelu za strane porezne obveznike ili ispostavi nadležnoj za područje gdje se nekretnina nalazi) dostaviti potvrdu o rezidentnosti ovjerenu od strane nadležnog poreznog tijela te države.

Slijedom navedenog, pitanje oporezivanja dohotka ostvarenog od nekretnina razjašnjeno je člankom 6. OECD Modela Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Članak 6. stavak 1. OECD Modela Ugovora propisuje da se dohodak koji rezident države ugovornice ostvari od nekretnina (uključujući dohodak od poljoprivrede ili šumarstva) smještenih u drugoj državi ugovornici (Republici Hrvatskoj), može oporezivati u toj drugoj državi (Republici Hrvatskoj).

Izraz „nekretnina“ pobliže je pojašnjen stavkom 2. ovog članka gdje je propisano da izraz „nekretnina“ ima značenje koje ima prema pravu države ugovornice u kojoj se predmetna imovina nalazi. U taj su izraz u svakom slučaju uključeni i pripaci nekretnine, stoka i oprema koji se koriste u poljoprivredi i šumarstvu, prava na koja se primjenjuju odredbe općih propisa o zemljišnom vlasništvu, plodouživanje nekretnine te prava na isplate u promjenjivom ili utvrđenom iznosu kao naknade za iskorištavanje ili pravo na iskorištavanje rudnih nalazišta, izvora i drugih prirodnih bogatstava; brodovi, plovila i zrakoplov ne smatraju se nekretninama.

Važno je napomenuti da je člankom 6. stavkom 3. OECD Modela Ugovora propisano da se odredbe članka 6. stavka 1. primjenjuju na dohodak koji potječe od izravnog iskorištavanja, davanja u zakup ili najam te na svaki drugi način korištenja nekretnine. Člankom 6. stavkom 4. propisano je da se odredbe stavka 1. i stavka 3. primjenjuju i na dohodak od nekretnina poduzeća.

Uvidom u Ugovore koje Republika Hrvatska trenutno ima u primjeni (trenutno je u primjeni 57 ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja od kojih su četiri preuzeta od bivše SFRJ (Finska, Norveška, Švedska, Velika Britanija) utvrđeno je da je u svim tim Ugovorima propisano da Republika Hrvatska može oporezivati dohodak od nekretnina (dohodak koji potječe od izravnog iskorištavanja, davanja u zakup ili najam te svakog drugog način korištenja nekretnine) koje se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske.

Isto tako napominjemo da je u Ugovorima propisano da Republika Hrvatska može bez ikakvih ograničenja oporezivati osim dohotka od nekretnina (uključujući dohodak od poljoprivrede ili šumarstva) – članak 6. i dobit od otuđenja takve nekretnine (stavak 1. članka 13. OECD Modela Ugovora) kao i imovinu koju čini nepokretna imovina (stavak 1. članka 22. OECD Modela Ugovora).

Mjesna nadležnost za utvrđivanje poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak, PDV-a, poreza na dobit, doprinosa i ostalih javnih davanja nerezidenata, utvrđuje se na jednom mjestu (Područni ured Zagreb, Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa, Odjel za strane porezne obveznike), a prihodi od zajedničkih poreza te prireza raspodjeljuju se kao i do sada odnosno pripadaju (u dijelu propisanom posebnim propisom) županiji, gradu ili općini gdje se nekretnina nalazi.  Međutim, porezni obveznik može propisane obrasce i/ili isprave, podnijeti i ispostavi nadležnoj prema mjestu nekretnine. Tako zaprimljene obrasce i isprave, ispostava nadležna prema mjestu nekretnine obvezna je bez odlaganja dostaviti nadležnom Odjelu za strane porezne obveznike Područnog ureda Zagreb. Napominjemo da je ispostava nadležna prema mjestu nekretnine obvezna pružati poreznom obvezniku potrebne informacije o njegovim pravima i obvezama sukladno pozitivnim poreznim propisima, odnosno dužna je osigurati kvalitetnu komunikaciju s poreznim obveznikom, ali i s nadležnim Odjelom za strane porezne obveznike ukoliko ocijeni da za isto postoji potreba.

I. Obveze iznajmljivača – državljana trećih zemalja

Iznajmljivači koji su državljani trećih zemalja obvezni su prema mjestu obavljanja djelatnosti osnovati obrt ili trgovačko društvo kako bi mogli obavljati usluge smještaja što proizlazi i iz članka 28. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12., 80/13., 30/14., 89/14. i 152/14.). Osnivanjem obrta ili trgovačkog društva stječu jednaka prava i obveze kao i hrvatski porezni obveznici te se u poreznom smislu smatraju hrvatskim rezidentima, odnosno obveznicima doprinosa, uz uvjet prethodno uspostavljanog statusa osiguranja koji utvrđuju nositelji osiguranja (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) primjenom propisa koji uređuju obvezu osiguranja i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju. Slijedom navedenoga, sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 148/13., 143/14.; Rješenje USRH 99/13., 153/13.), na državljane trećih zemalja obzirom na obvezu osnivanja obrta ili trgovačkog društva primjenjuje se prag propisan za male porezne obveznike, što znači da nemaju obvezu upisa u registar obveznika PDV-a dok ne ostvare isporuke u vrijednosti većoj od 230.000,00 300.000,00 kuna u prethodnoj kalendarskoj godini. Međutim, imaju obvezu utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnost na način propisan odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14. i 143/14.), odnosno utvrđivanja dobiti, sukladno odredbama Zakona o porez na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13. i 143/14.) ako su osnovali obrt temeljem kojega, se u pravilu utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti, ali je porezni obveznik izjavio da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak ili je porezni obveznik po sili zakona postao obveznikom poreza na dobit (ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili ako su ispunjena dva od sljedeća tri uvjeta: u prethodnom poreznom razdoblju ostvaren je dohodak veći od 400.000,00 kuna, vrijednost dugotrajne imovine je veća od 2.000.000,00 kuna, u prethodnom poreznom razdoblju porezni obveznik prosječno je zapošljavao više od 15 radnika.

Kada ostvare isporuke u vrijednosti većoj od 230.000,00 300.000,00 kuna u prethodnoj kalendarskoj godini obvezni su upisati se od početka sljedeće kalendarske godine u registar obveznika PDV-a i na obavljene isporuke obračunavati PDV. Ako posluju sa poreznim obveznicima iz drugih država članica EU obvezni su zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja.

II. Obveze iznajmljivača – državljana drugih država članica EU

Iznajmljivači koji su državljani drugih država članica EU mogu u RH obavljati usluge smještaja od 1. srpnja 2013. godine, odnosno od pristupanja RH u punopravno članstvo EU bez da u RH osnivaju obrt ili trgovačko društvo.

Naravno i iznajmljivači državljani drugih država članica EU mogu za obavljanje djelatnosti u RH osnovati obrt ili trgovačko društvo, te utvrđivati porez na način koji je opisan za iznajmljivače – državljane trećih zemalja.

U slučaju da ne osnuju obrt ili trgovačko društvo u RH obvezni su prije početka obavljanja djelatnosti u nadležnom državnom uredu za turizam ishoditi potrebne dozvole kako bi mogli početi obavljati usluge smještaja u stanovima, sobama, posteljama i kampovima. 

Nakon ishođenja potrebne dozvole iznajmljivači državljani drugih država članica EU javljaju se najkasnije 15 dana prije početka obavljanja isporuka Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Odjelu za strane porezne obveznike, Avenija Dubrovnik 32, 10 000 Zagreb radi registriranja za potrebe PDV-a u RH i utvrđivanja obveze plaćanja poreza na dohodak od imovine.

Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a dostavlja se osobno ili poštom preporučeno na obrascu P-PDV.

Uz Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a državljani drugih država članica EU koji su porezni obveznici u državi članici u kojoj imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište moraju priložiti potvrdu Porezne uprave države u kojoj imaju sjedište da su registrirani kao porezni obveznici ili potvrdu o registraciji kod nadležnog tijela te države, izjavu ili drugi dokaz o namjeri obavljanja isporuka dobara i usluga na području RH te punomoć ili ugovor o poreznom zastupanju u slučaju kada je ugovoreno zastupanje.

Državljani drugih država članica EU koji nisu porezni obveznici u državi članici u kojoj imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište moraju uz Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a priložiti potvrdu Porezne uprave države u kojoj imaju sjedište da nisu registrirani kao porezni obveznici.

Stoga kako bi se iznajmljivačima koji su državljani drugih država članica EU ili trećih zemalja olakšalo poslovanje u Republici Hrvatskoj u nastavku se daje pregled na koji način se trebaju registrirati te koje su njihove porezne obveze.

1. Iznajmljivači koji su državljani drugih država članica EU

Obzirom da obveze tih iznajmljivača ovise o načinu na koji obavljaju svoju djelatnost u RH, dajemo prikaz obveza koje imaju u pojedinim slučajevima, a koje ovise i o tome je li iznajmljivač koji je državljanin druge države članica EU porezni obveznik u svojoj državi.

Iznajmljivači koji su državljani drugih država članica EU obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a prije početka obavljanja isporuka u RH, neovisno o vrijednosti isporuka koje u RH obavljaju obzirom da se na njih ne odnosi prag od 230.000,00 300.000,00 kuna propisan za male porezne obveznike, a što proizlazi i iz presude Europskog suda pravde C-97/09 u slučaju Schmelz. Napominje se da registracija za potrebe PDV-a znači dodjelu hrvatskog PDV identifikacijskog broj te ujedno i upis u registar obveznika PDV-a.

Iznajmljivači koji su državljani drugih država članica EU obvezni su u slučaju da u RH ostvaruju dohodak od imovine koji utvrđuju na način propisan za samostalne djelatnosti odnosno na temelju poslovnih knjiga podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac DOH) nadležnoj ispostavi gdje su registrirani, ako međunarodnim ugovorima nije drugačije uređeno. Prijavu su dužni podnijeti do kraja veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i u njoj iskazuju samo dohodak ostvaren u RH.

U slučaju da umjesto dohotka plaćaju porez na dobit obvezni su podnijeti godišnju prijavu poreza na dobit (Obrazac PD), ako međunarodnim ugovorima nije drugačije uređeno. Godišnja prijava poreza na dobit podnosi se najkasnije četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja. Porezno razdoblje je u pravilu kalendarska godina, međutim porezni obveznik sukladno članku 29. Zakona o porezu na dobit može izabrati porezno razdoblje  koje se razlikuje od kalendarske godine pri čemu isto ne smije prelaziti razdoblje od 12 mjeseci. Porezna prijava se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave i u njoj porezni obveznik iskazuju samo prihode ostvarene u RH.

1.1. Obveze iznajmljivača koji je državljanin druge države članice EU, a ujedno JE POREZNI OBVEZNIK u svojoj državi
 

ŠIFRA

USLUGA I NAČIN OBAVLJANJA

OBVEZA REGISTRIRANJA ZA POTREBE PDV-A

POREZNE OBVEZE
IZNAJMLJIVAČA

PRIJAVE KOJE PODNOSI I NAČIN PODNOŠENJA

1.1.1.

- obavlja uslugu najma hrvatskoj putničkoj agenciji

- ne

- nema obveze PDV-a jer se ne mora registrirati za potrebe PDV-a, ali u RH dolazi do prijenosa porezne obveze na hrvatsku putničku agenciju

- porez na dohodak od imovine utvrđuje se u paušalnom iznosu[1] ili porez na dohodak plaća po rješenju Porezne uprave (po stopi od 12% uz priznavanje izdataka u visini 30% od ostvarene najamnine)[2]

- nema obveze doprinosa

- ne podnosi prijave PDV-a

- ako se utvrđuje paušalni porez obveza je vođenja Evidencije o prometu (Obrazac EP)

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

- ne podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak[3]

1.1.2.

- obavlja uslugu najma putničkoj agenciji iz druge države članice EU ili treće zemlje

- da (15 dana prije početka obavljanja isporuke podnosi Obrazac P- PDV)

- PDV po stopi 25% na vrijednost usluge najma

- porez na dohodak od imovine utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti odnosno na temelju poslovnih knjiga[4]

- obveza doprinosa ovisi o prethodno utvrđenom statusu u osiguranju koje utvrđuje HZMO, sukladno odredbama propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i tuzemnih propisa o socijalnom osiguranju

- prijava PDV-a (Obrazac PDV) podnosi elektroničkim putem

- vodi knjige U-RA i I-RA, te poslovne knjige propisane za samostalne djelatnosti

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

- podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak

1.1.3.

- uslugu smještaja obavlja izravno gostu

- da (15 dana prije početka obavljanja isporuke podnosi Obrazac P- PDV)

 

- PDV po stopi 13% na vrijednost usluge smještaja

- porez na dohodak od imovine utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti odnosno na temelju poslovnih knjiga[5]

- obveza doprinosa ovisi o prethodno utvrđenom statusu u osiguranju koje utvrđuje HZMO, sukladno odredbama propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i tuzemnih propisa o socijalnom osiguranju

- prijava PDV-a (Obrazac PDV) podnosi elektroničkim putem

- vodi knjige U-RA i I-RA, te poslovne knjige propisane za samostalne djelatnosti

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

- podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak

1.1.4.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s hrvatskom putničkom agencijom koja posluje u svoje ime, a za račun iznajmljivača

- ne

- nema obveze PDV-a jer se ne mora registrirati za potrebe PDV-a, ali u RH dolazi do prijenosa porezne obveze na hrvatsku putničku agenciju

- porez na dohodak od imovine utvrđuje se u paušalnom iznosu[6] ili   po rješenju Porezne uprave (po stopi od 12% uz priznavanje izdataka u visini 30% od ostvarene najamnine)

- nema obveze doprinosa

- ne podnosi prijave PDV-a

- ako se utvrđuje paušalni porez obveza je vođenja Evidencije o prometu (Obrazac EP)

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

- ne podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak[7]

1.1.5.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s putničkom agencijom iz druge države članice EU ili putničkom agencijom iz treće zemlje koja posluje u svoje ime, a za račun iznajmljivača

- da (15 dana prije početka obavljanja isporuke podnosi Obrazac P- PDV)

- PDV po stopi 13% na vrijednost usluge smještaja neovisno o tome zaračunava li uslugu izravno gostu ili putničkoj agenciji

- porez na dohodak od imovine utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti odnosno na temelju poslovnih knjiga[8]

- obveza doprinosa ovisi o prethodno utvrđenom statusu u osiguranju koje utvrđuje HZMO, sukladno odredbama propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i tuzemnih propisa o socijalnom osiguranju 

- prijava PDV-a (Obrazac PDV) podnosi elektroničkim putem

- vodi knjige U-RA i I-RA, te poslovne knjige propisane za samostalne djelatnosti

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

- podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak

1.1.6.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s hrvatskom putničkom agencijom koja posluje u tuđe ime i za tuđi račun

1.1.7.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s putničkom agencijom iz države članice ili treće zemlje koja posluje u tuđe ime i tuđi račun

- da (15 dana prije početka obavljanja isporuke podnosi obrazac P- PDV)

- PDV po stopi 13% na vrijednost usluge smještaja koju zaračunava gostu

- na primljenu uslugu posredovanja neće obračunati hrvatski PDV jer mu je sjedište u drugoj državi članici, a ne u RH

- porez na dohodak od imovine utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti odnosno na temelju poslovnih knjiga[9]

- obveza doprinosa ovisi o prethodno utvrđenom statusu u osiguranju koje utvrđuje HZMO, sukladno odredbama propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i tuzemnih propisa o socijalnom osiguranju

- prijava PDV-a (Obrazac PDV) podnosi elektroničkim putem

- vodi knjige U-RA i I-RA, te poslovne knjige propisane za samostalne djelatnosti

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

- podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak

 


[1] Ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 44. Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza („Narodne novine“ br. 48/05, 148/09), a temeljno da je fizičkoj osobi – građaninu na temelju odobrenja nadležnog ureda odobreno pružanje usluge građana u domaćinstvu u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
[2] Pod uvjetom da porezni obveznik, u skladu s člankom 29. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak, po osnovi obavljenih usluga od te imovine, ukoliko su oslobođene plaćanja PDV-a prema Zakonu o PDV-u, u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupne primitke veće od 230.000,00 300.000,00 kuna i/ili ako ne ispunjava uvjete popisane za paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova i/ili ako na vlastiti zahtjev, u skladu s člankom 29. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak, dohodak ne utvrđuje na temelju poslovnih knjiga propisanih za samostalne djelatnosti
[3] Osim ako tu obvezu nema u skladu s člankom 39. Zakona o porezu na dohodak
[4] Porezni obveznik može plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak u skladu s odredbama članka 26. Zakona o porezu na dohodak ili paušalni porez od samostalne djelatnosti ukoliko djelatnost iznajmljivanja obavlja kao obrt te ispunjava propisane uvjete iz članka 44. Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova
[5] Isto kao i pod 5
[6] Isto kao i pod 1
[7] Isto kao i pod 4
[8] Isto kao i pod 5
[9] Isto kao i pod 5

1.2. Obveze iznajmljivača koji je državljanin druge države članice EU, a NIJE POREZNI OBVEZNIK u svojoj državi
 

ŠIFRA

USLUGA I NAČIN OBAVLJANJA

OBVEZA REGISTRIRANJA ZA POTREBE PDV-A

POREZNE OBVEZE
IZNAJMLJIVAČA

PRIJAVE KOJE PODNOSI I NAČIN PODNOŠENJA

1.2.1.

- obavlja uslugu najma hrvatskoj putničkoj agenciji

- da (15 dana prije početka obavljanja isporuke podnosi Obrazac P- PDV

- PDV po stopi 25% na vrijednost usluge najma

- porez na dohodak od imovine utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti odnosno na temelju poslovnih knjiga[1]

- obveza doprinosa ovisi o prethodno utvrđenom statusu u osiguranju koje utvrđuje HZMO, sukladno odredbama propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i tuzemnih propisa o socijalnom osiguranju

- prijava PDV-a (Obrazac PDV) podnosi elektroničkim putem

- vodi knjige U-RA i I-RA, te poslovne knjige propisane za samostalne djelatnosti

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

- podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak

1.2.2.

- obavlja uslugu najma putničkoj agenciji iz druge države članice EU ili treće zemlje

1.2.3.

- uslugu smještaja obavlja izravno gostu

- da (15 dana prije početka obavljanja isporuke podnosi Obrazac P- PDV)

- PDV po stopi 13% na vrijednost usluge smještaja neovisno o tome zaračunava li uslugu izravno gostu ili putničkoj agenciji

- porez na dohodak od imovine utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti odnosno na temelju poslovnih knjiga[2]

- obveza doprinosa ovisi o prethodno utvrđenom statusu u osiguranju koje utvrđuje HZMO, sukladno odredbama propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i tuzemnih propisa o socijalnom osiguranju 

- prijava PDV-a (Obrazac PDV) podnosi elektroničkim putem

- vodi knjige U-RA i I-RA, te poslovne knjige propisane za samostalne djelatnosti

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

- podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak

1.2.4.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s hrvatskom putničkom agencijom koja posluje u svoje ime, a za račun iznajmljivača

1.2.5.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s putničkom agencijom iz druge države članice EU treće zemlje koja posluje u svoje ime, a za račun iznajmljivača

1.2.6.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s hrvatskom putničkom agencijom koja posluje u tuđe ime i za tuđi račun

1.2.7.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s putničkom agencijom iz države članice EU ili treće zemlje i koja posluje u tuđe ime i za tuđi račun

- da (15 dana prije početka obavljanja isporuke podnosi Obrazac P- PDV)

- PDV po stopi 13% na vrijednost usluge smještaja

- PDV po stopi 25% na vrijednost usluge (proviziju) koju mu zaračunava putnička agencija iz države članice EU ili treće zemlje

- porez na dohodak od imovine utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti odnosno na temelju poslovnih knjiga[3]

- obveza doprinosa ovisi o prethodno utvrđenom statusu u osiguranju koje utvrđuje HZMO, sukladno odredbama propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i tuzemnih propisa o socijalnom osiguranju

- prijava PDV-a (Obrazac PDV) podnosi elektroničkim putem

- Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU (Obrazac PDV-S) podnosi elektroničkim putem - u ovoj prijavi iskazuje samo vrijednost usluge koju je zaračunala agencija iz druge države članice EU

- vodi knjige U-RA i I-RA, te poslovne knjige propisane za samostalne djelatnosti

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

- podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak

 


[1] Isto kao i pod 5
[2] Isto kao i pod 5
[3] Isto kao i pod 5

Što se tiče usluga oglašavanja porezne obveze iznajmljivača iz točke 1.2. ovise o tome tko mu obavlja usluge. Stoga, ako usluge obavlja hrvatski oglašivač on će na obavljenu uslugu obračunati hrvatski PDV koji iznajmljivač može odbiti kao pretporez. Ako usluge oglašavanja obavlja porezni obveznik iz druge države članice EU iznajmljivač je obvezan na vrijednost primljene usluge oglašavanja obračunati hrvatski PDV po stopi 25% koji ujedno može odbiti kao pretporez obzirom da je upisan u registar obveznika PDV-a, te tako primljenu uslugu iskazati u obrascu PDV i Obrascu PDV-S. Ako usluge oglašavanja obavlja porezni obveznik iz treće zemlje iznajmljivač je obvezan na vrijednost primljene usluge oglašavanja obračunati hrvatski PDV po stopi 25% koji ujedno može odbiti kao pretporez, te tako primljenu uslugu iskazati u obrascu PDV. U tom slučaju se ne podnosi Obrazac PDV-S.
Ako se usluge oglašavanja obavljaju iznajmljivačima iz točke 1.1. tada oni na obavljenu uslugu neće obračunati hrvatski PDV jer nemaju sjedište u RH nego u drugoj državi članici EU, obzirom da primljena usluga podliježe oporezivanju prema mjestu sjedišta poreznog obveznika primatelja usluge koje je u drugoj državi članice EU.
Iznajmljivači državljani drugih država članica EU koji su u RH registrirani za potrebe PDV-a obvezni su na obavljene isporuke u RH, obračunati PDV po propisanoj stopi te obavljene isporuke iskazati u prijavi PDV-a (Obrazac PDV). Obrazac PDV-a podnosi se elektroničkim putem do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec i to neovisno o tome jesu li u tom mjesecu obavljali isporuke ili nisu. Iskazanu obvezu PDV-a u prijavi PDV-a obvezni su platiti do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Obrazac PDV-S podnose elektroničkim putem do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su stjecali dobra ili primali usluge od poreznih obveznika iz drugih država članica EU.
Napominje se da iznajmljivači koji su državljani država članica EU mogu imenovati poreznog zastupnika koji će za njih izvršavati sve porezne obveze prema Poreznoj upravi.

2. Iznajmljivači koji su državljani trećih zemalja

Ako državljanin treće zemlje obavlja samo uslugu najma hrvatskoj putničkoj agenciji, a ne uslugu smještaja (sam nije ishodio kategorizaciju objekta odnosno ne pruža uslugu smještaja kako je propisano odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti)  nije obvezan u RH osnovati obrt ili trgovačko društvo kako bi mogao obavljati uslugu najma. Međutim u slučaju obavljanja usluge najma hrvatskoj putničkoj agenciji njihove porezne obveze, u smislu odredbi Zakona o PDV-u,  u RH ovise o poreznom statusu koji imaju u trećoj zemlji čiji su državljani. Međutim u tom slučaju postoji obveza  utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak od imovine.
Stoga ako je državljanin treće zemlje porezni obveznik u trećoj zemlji tada nema obvezu registrirati se za potrebe PDV u RH obzirom da dolazi do prijenosa porezne obveze na hrvatsku putničku agenciju koja će na primljenu uslugu najma obračunati PDV.
Međutim ako državljanin treće zemlje nije porezni obveznik u trećoj zemlji, tada ima obvezu registrirati se za potrebe PDV-a u RH prije početka obavljanja usluge najma hrvatskoj putničkoj agenciji za što mora imenovati poreznog zastupnika u RH u skladu s člankom 126. Zakona o PDV-u. Registraciju obavlja na način da Poreznoj upravi Područnom uredu Zagreb podnese Obrazac PDV-P. U tom slučaju na obavljenu uslugu najma obračunat će PDV po stopi 25%.
Napominje se da neovisno o navedenom nema prepreke da državljanin treće zemlje za obavljanje usluge najma hrvatskoj putničkoj agenciju osnuje u RH obrt ili trgovačko društvo.
Kod iznajmljivača koji su državljani treće zemlje porezne obveze ovise o tome da li je osnovani obrt ili trgovačko društvo upisano u registar obveznika PDV-a u RH ili nije, stoga radi jednostavnosti u nastavku dajemo prikaz obveza ovisno o upisu u registar obveznika PDV-a.
Tablice su primjenjive i u slučaju da je i za obavljanje djelatnosti najma osnovao obrt ili trgovačko društvo u RH.

2.1. Obavljanje djelatnosti najma/iznajmljivanja putem obrta odnosno trgovačkog društva čiji je osnivač iznajmljivač državljanin treće zemlje, NIJE UPISAN/O u registar obveznika PDV-a

Napominje se ako osnovani obrt nije upisan u registar obveznika PDV-a tada postoji mogućnost da se porez na dohodak od imovine utvrđuje u paušalnom iznosu. U slučaju ako porez na dohodak od imovine utvrđuju u paušalnom iznosu nisu obvezni podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak.
 

ŠIFRA

USLUGA I NAČIN OBAVLJANJA

OBVEZA REGISTRIRANJA ZA POTREBE PDV-A

POREZNE OBVEZE
IZNAJMLJIVAČA

PRIJAVE KOJE PODNOSI I NAČIN PODNOŠENJA

2.1.1.

- obavlja uslugu najma hrvatskoj putničkoj agenciji 

- ne, zato što se smatra tuzemnim poreznim obveznikom zbog osnovanog obrta ili trgovačkog društva u RH

- porez na dohodak od samostalne djelatnosti  ako je obrt ili porez na dobit ako je trgovačko društvo[1]
(obveze poreza na dohodak prijavljuju se ispostavi Porezne uprave prema mjestu obavljanja djelatnosti (obrt/ trgovačko društvo) koja je i nadležna za utvrđivanje tih obveza)

- obveza doprinosa vlasnika obrta ili člana uprave trgovačkog društva ovisi o prethodno utvrđenom statusu u osiguranju koje utvrđuju nositelji osiguranja (HZZO i HZMO) sukladno odredbama tuzemnih propisa o socijalnom osiguranju  i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

- ne podnosi prijave PDV-a

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

- vodi poslovne knjige propisane za samostalne djelatnosti ili knjigu prometa ukoliko se porez plaća u paušalnom iznosu

-  podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak ili godišnju prijavu poreza na dobit ili ukoliko se usluga najma obavlja putem samostalne djelatnosti obrta od kojega se dohodak utvrđuje u paušalom  iznosu ne podnosi se godišnja porezna prijava već Obrazac PO-SD

2.1.2.

- obavlja uslugu najma putničkoj agenciji iz druge države članice EU ili treće zemlje

2.1.3.

- uslugu smještaja obavlja izravno gostu

- ne, zato što se smatra tuzemnim poreznim obveznikom zbog osnovanog obrta ili trgovačkog društva u RH

- porez na dohodak od samostalne djelatnosti  ako je obrt ili porez na dobit ako je trgovačko društvo[2]

-obveza doprinosa vlasnika obrta ili člana uprave trgovačkog društva ovisi o prethodno utvrđenom statusu u osiguranju koje utvrđuju nositelji osiguranja (HZZO i HZMO) sukladno odredbama tuzemnih propisa o socijalnom osiguranju  i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

- ne podnosi prijave PDV-a

- vodi poslovne knjige propisane za samostalne djelatnosti ili knjigu prometa ukoliko se porez plaća u paušalnom iznosu

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

- podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak ili godišnju prijavu poreza na dobit ili ukoliko se usluga najma obavlja putem samostalne djelatnosti obrta od kojega se dohodak utvrđuje u paušalom iznosu ne podnosi se godišnja porezna prijava već Obrazac PO-SD

2.1.4.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s hrvatskom putničkom agencijom koja posluje u svoje ime, a za račun iznajmljivača

2.1.5.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s putničkom agencijom iz druge države članice EU ili treće zemlje, a koja posluje u svoje ime, a za račun iznajmljivača

2.1.6.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s hrvatskom putničkom agencijom koja posluje u tuđe ime i za tuđi račun

2.1.7.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s putničkom agencijom iz druge države članice EU koja posluje u tuđe ime i tuđi račun

- da, nadležnoj ispostavi podnosi Obrazac P-PDV samo radi dodjele PDV identifikacijskog broja prije primanja usluge (time se ne upisuje u registar obveznika PDV-a) 

- PDV po stopi 25% na vrijednost usluge (proviziju) koju mu zaračunava putnička agencija iz države članice EU

- porez na dohodak od samostalne djelatnosti  ako je obrt ili porez na dobit ako je trgovačko društvo[3]

- obveza doprinosa vlasnika obrta ili člana uprave trgovačkog društva ovisi o prethodno utvrđenom statusu u osiguranju koje utvrđuju nositelji osiguranja (HZZO i HZMO) sukladno odredbama tuzemnih propisa o socijalnom osiguranju  i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

 

- prijava PDV-a (Obrazac PDV) podnosi elektroničkim putem

- Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU (Obrazac PDV-S) podnosi elektroničkim putem

- vodi poslovne knjige propisane za samostalne djelatnosti ili knjigu prometa ukoliko se porez plaća u paušalnom iznosu

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

-  podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak ili godišnju prijavu poreza na dobit ili ukoliko se usluga najma obavlja putem samostalne djelatnosti obrta od kojega se dohodak utvrđuje u paušalom  iznosu ne podnosi se godišnja porezna prijava već Obrazac PO-SD

 

2.1.8.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s putničkom agencijom iz treće zemlje i koja posluje u tuđe ime i tuđi račun

- ne, zato što se smatra tuzemnim poreznim obveznikom, a PDV identifikacijski broj je potreban samo ako radi s poreznim obveznicima iz drugih država članica EU

- PDV po stopi 25% na vrijednost usluge (proviziju) koju mu zaračunava putnička agencija iz treće zemlje

- porez na dohodak od samostalne djelatnosti  ako je obrt ili porez na dobit ako je trgovačko društvo[4]

- obveza doprinosa vlasnika obrta ili člana uprave trgovačkog društva ovisi o prethodno utvrđenom statusu u osiguranju koje utvrđuju nositelji osiguranja (HZZO i HZMO) sukladno odredbama tuzemnih propisa o socijalnom osiguranju  i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

- prijava PDV-a (Obrazac PDV) iznimno može podnijeti u papirnatom obliku

- vodi poslovne knjige propisane za samostalne djelatnosti ili knjigu prometa ukoliko se porez plaća u paušalnom iznosu

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

- podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak ili godišnju prijavu poreza na dobit ili ukoliko se usluga najma obavlja putem samostalne djelatnosti obrta od kojega se dohodak utvrđuje u paušalom  iznosu ne podnosi se godišnja porezna prijava već Obrazac PO-SD

 


[1] U slučaju obrta porez na dohodak utvrđuje se na temelju poslovnih knjiga propisanih za samostalne djelatnosti ili se porez plaća u paušalnom iznosu ukoliko je udovoljeno uvjetima iz članka 44. Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine, br. 143/06, 61/12, 160/13).
[2] Isto kao i pod 14
[3] Isto kao i pod 14
[4] Isto kao i pod 14

2.2. Obrt odnosno trgovačko društvo koje je osnovao iznajmljivač državljanin treće zemlje JE UPISANO u registar obveznika PDV-a
 

ŠIFRA

USLUGA I NAČIN OBAVLJANJA

OBVEZA REGISTRIRANJA ZA POTREBE PDV-A

POREZNE OBVEZE
IZNAJMLJIVAČA

PRIJAVE KOJE PODNOSI I NAČIN PODNOŠENJA

2.2.1.

- obavlja uslugu najma hrvatskoj putničkoj agenciji 

- da, nadležnoj ispostavi podnosi Obrazac P-PDV radi upisa u registar obveznika PDV-a jer je u prethodnoj godini ostvario isporuke u vrijednost većoj od 230.000,00 300.000,00 kuna ili se na vlastiti zahtjev upisao u registar obveznika PDV-a

- PDV po stopi 25% na uslugu najma

- porez na dohodak od samostalne djelatnosti  ako je obrt ili porez na dobit ako je trgovačko društvo[1]

- obveza doprinosa vlasnika obrta ili člana uprave trgovačkog društva ovisi o prethodno utvrđenom statusu u osiguranju koje utvrđuju nositelji osiguranja (HZZO i HZMO) sukladno odredbama tuzemnih propisa o socijalnom osiguranju  i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

- prijava PDV-a (Obrazac PDV) podnosi elektroničkim putem

 

- vodi poslovne knjige U-RA i I-RA, te poslovne knjige propisane za samostalne djelatnosti ili knjigu prometa ukoliko se porez plaća u paušalnom iznosu

 

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

 

- podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak ili godišnju prijavu poreza na dobit

ili ukoliko se usluga najma obavlja putem samostalne djelatnosti obrta od kojega se dohodak utvrđuje u paušalom  iznosu ne podnosi se godišnja porezna prijava već Obrazac PO-SD

2.2.2.

- obavlja uslugu najma putničkoj agenciji iz druge države članice EU ili treće zemlje

 

- uslugu smještaja obavlja izravno gostu

- da, nadležnoj ispostavi podnosi Obrazac P-PDV radi upisa u registar obveznika PDV-a jer je u prethodnoj godini ostvario isporuke u vrijednost većoj od 230.000,00 300.000,00 kuna ili se na vlastiti zahtjev upisao u registar obveznika PDV-a

- PDV po stopi 13% na uslugu smještaja neovisno o tome zaračunava li uslugu izravno gostu ili putničkoj agenciji

- porez na dohodak od samostalne djelatnosti  ako je obrt ili porez na dobit ako je trgovačko društvo[2]

- obveza doprinosa vlasnika obrta ili člana uprave trgovačkog društva ovisi o prethodno utvrđenom statusu u osiguranju koje utvrđuju nositelji osiguranja (HZZO i HZMO) sukladno odredbama tuzemnih propisa o socijalnom osiguranju  i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

- prijava PDV-a (Obrazac PDV) podnosi elektroničkim putem

 

- vodi poslovne knjige U-RA i I-RA, te poslovne knjige propisane za samostalne djelatnosti ili knjigu prometa ukoliko se porez plaća u paušalnom iznosu

 

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

 

- podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak ili godišnju prijavu poreza na dobit

ili ukoliko se usluga najma obavlja putem samostalne djelatnosti obrta od kojega se dohodak utvrđuje u paušalom  iznosu ne podnosi se godišnja porezna prijava već Obrazac PO-SD

2.2.3.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s hrvatskom putničkom agencijom koja posluje u svoje ime, a za račun iznajmljivača

2.2.4.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s putničkom agencijom iz druge države članice EU ili treće zemlje koja posluje u svoje ime, a za račun iznajmljivača

2.2.5.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s hrvatskom putničkom agencijom koja posluje u tuđe ime i za tuđi račun

2.2.6.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s putničkom agencijom iz druge države članice EU koja posluje u tuđe ime i tuđi račun

-da, nadležnoj ispostavi podnosi Obrazac P-PDV radi upisa u registar obveznika PDV-a jer je u prethodnoj godini ostvario isporuke u vrijednost većoj od 230.000,00 300.000,00 kuna ili se na vlastiti zahtjev upisao u registar obveznika PDV-a, te radi dodjele PDV identifikacijskog broja

- PDV po stopi 13% na uslugu smještaja

- PDV po stopi 25% na vrijednost usluge (proviziju) koju mu zaračunava putnička agencija iz druge države članice

- porez na dohodak od samostalne djelatnosti  ako je obrt ili porez na dobit ako je trgovačko društvo[3]

- obveza doprinosa vlasnika obrta ili člana uprave trgovačkog društva ovisi o prethodno utvrđenom statusu u osiguranju koje utvrđuju nositelji osiguranja (HZZO i HZMO) sukladno odredbama tuzemnih propisa o socijalnom osiguranju  i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

- prijava PDV-a (Obrazac PDV) podnosi elektroničkim putem

- vodi poslovne knjige U-RA i I-RA, te poslovne knjige propisane za samostalne djelatnosti ili knjigu prometa ukoliko se porez plaća u paušalnom iznosu

- prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU (Obrazac PDV-S) podnosi elektroničkim putem

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

- podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak ili godišnju prijavu poreza na dobit ili ukoliko se usluga najma obavlja putem samostalne djelatnosti obrta od kojega se dohodak utvrđuje u paušalom iznosu ne podnosi se godišnja porezna prijava već Obrazac PO-SD

2.2.7.

- uslugu smještaja obavlja na način da sklapa ugovor s putničkom agencijom iz treće zemlje i koja posluje u tuđe ime i tuđi račun

- da, nadležnoj ispostavi podnosi Obrazac P-PDV radi upisa u registar obveznika PDV-a jer je u prethodnoj godini ostvario isporuke u vrijednost većoj od 230.000,00 300.000,00 kuna ili se na vlastiti zahtjev upisao u registar obveznika PDV-a

- PDV po stopi 13% na uslugu smještaja

- PDV po stopi 25% na vrijednost usluge (proviziju) koju mu zaračunava putnička agencija iz treće zemlje

- porez na dohodak od samostalne djelatnosti  ako je obrt ili porez na dobit ako je trgovačko društvo[4]

-obveza doprinosa vlasnika obrta ili člana uprave trgovačkog društva ovisi o prethodno utvrđenom statusu u osiguranju koje utvrđuju nositelji osiguranja (HZZO i HZMO) sukladno odredbama tuzemnih propisa o socijalnom osiguranju  i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

- prijava PDV-a (Obrazac PDV) podnosi elektroničkim putem

- vodi poslovne knjige U-RA i I-RA, te poslovne knjige propisane za samostalne djelatnosti ili knjigu prometa ukoliko se porez plaća u paušalnom iznosu

- podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO)

- podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak ili godišnju prijavu poreza na dobit ili ukoliko se usluga najma obavlja putem samostalne djelatnosti obrta od kojega se dohodak utvrđuje u paušalom  iznosu ne podnosi se godišnja porezna prijava već Obrazac PO-SD

 


[1] Isto kao i pod 14
[2] Isto kao i pod 14
[3] Isto kao i pod 14
[4] Isto kao i pod 14

Što se tiče usluga oglašavanja porezne obveze iznajmljivača iz točke 2.1 i 2.2. ovise o tome tko ih obavlja. Ako usluge obavlja hrvatski oglašivač on će na obavljenu uslugu obračunati hrvatski PDV koji iznajmljivač osnovan kao obrt ili trgovačko društvo upisano u registar obveznika PDV-a može odbiti kao pretporez. Ako usluge oglašavanja obavlja porezni obveznik iz druge  države članice EU iznajmljivač je obvezan na vrijednost primljene usluge oglašavanja obračunati hrvatski PDV po stopi 25% koji može odbiti kao pretporez ako je upisan u registar obveznika PDV-a, te tako primljenu uslugu iskazati u obrascu PDV i Obrascu PDV-S. Ako usluge oglašavanja obavlja porezni obveznik iz treće zemlje iznajmljivač je obvezan na vrijednost primljene usluge oglašavanja obračunati hrvatski PDV po stopi 25% koji može odbiti kao pretporez ako je upisan u registar obveznika PDV-a, te tako primljenu uslugu iskazati u Obrascu PDV, a Obrazac PDV-S se ne podnosi.
Obrazac PDV-a i Obrazac PDV-S podnose se elektroničkim putem do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, a iskazanu obvezu PDV-a u Obrascu PDV treba platiti do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Napominjemo ako iznajmljivači koji su državljani drugih država članica EU ili Europskog ekonomskog prostora za obavljanje djelatnosti u RH osnuju obrt ili trgovačko društvo tada su njihove obveze jednake obvezama iznajmljivača iz točke 2.1. i 2.2.
Prema tome, ono što određuje porezni status usluga iznajmljivanja putem agencija je obvezno-pravni sadržaj transakcije koji mora biti jasno definiran ugovorom, a odgovarajuća dokumentacija - računi, način knjiženja i dr. mora pratiti ugovorenu transakciju.

III. Obveza plaćanja turističke članarine
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine, broj 152/08 i 88/10) ne propisuje razliku u obvezi plaćanja turističke članarine za obveznike pravne i fizičke osobe iz Republike Hrvatske i obveznike koji su državljani drugih država članica EU ili trećih zemalja.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost obveznici su plaćanja članarine turističkim zajednicama, sukladno članku 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.
Članarina se plaća na području općine, grada ili grada Zagreba u kojem pravna osoba ima sjedište, odnosno fizičke osobe koje nisu obrtnici ili trgovci pojedinci članarinu plaćaju turističkoj zajednici općine, grada ili mjesta gdje pružaju usluge.
Da bi obveznik utvrdio po kojoj stopi plaća turističku članarinu, treba odrediti:
- kojoj skupini djelatnosti pripada sukladno Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji 2007. - NKD 2007 (Narodne novine, broj 58/07 i 72/07),
- u koji je turistički razred razvrstano mjesto u kojem obavlja djelatnost (A,B,C ili D)
- prema prethodno utvrđenim činjenicama, obveznici primjenjuju stopu propisanu člancima 9. i 10. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.
Ako obveznik obavlja više djelatnosti za koje je obvezan plaćati turističku članarinu obveznici obračunavaju turističku članarinu po jednoj stopi koja se odnosi na pretežni dio djelatnosti.
Turistička članarina se plaća kao mjesečni predujam tijekom godine, do kraja mjeseca za tekući mjesec. Ako obveznik obavlja djelatnost u dijelu godine, tada plaća članarinu u mjesečnom predujmu utvrđenim tako da se konačno obračunana članarina podijeli s brojem mjeseci u kojima se obavlja djelatnost.
Konačni obračun turističke članarine podnosi se na Obrascu TZ kojeg pravne osobe podnose najkasnije do 30. travnja iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun, a fizičke osobe najkasnije do kraja veljače iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun. Obrazac se podnosi zbirno na razini obveznika elektroničkim putem ili putem pošte.
Obveznici koji obavljaju djelatnost u više mjesta u kojima su obvezni uplaćivati turističku članarinu, dužni su Poreznoj upravi dostaviti podatke o osnovici za obračun članarine posebno za sjedište pravne ili fizičke osobe, a posebno za poslovne jedinice za svako naselje razvrstano u turistički razred.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice