Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Reprezentacija, darivanje poslovnih partnera, ugošćenja i donacije

Datum objave: 12.11.2018, misljenja.hr

Još uvijek nemate pretplatu na MIŠLJENJA.hr? Pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 33,33 kn mjesečno, više pogledajte klikom miša ovdje!


Reprezentacija, darivanje poslovnih partnera i ugošćenja su rashod - trošak, odnosno izdatak. To nije dvojbeno. U nastavku pažnju usmjeravamo na promatranje ovog troška s poreznog motrišta.

Radnici - zaposlenici
Primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom u naravi) smatraju se primici radnika i osoba koje ostvaruju primitke u stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost (dobra, usluge, prava i ostala primanja u naravi), u koje posebice ulaze primici ostvareni u dobrima i uslugama bez naknade ili uz djelomičnu naknadu, te raznim darovima i ugošćenjima. Ugošćenjima se smatraju primici koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće omogućuje radniku i drugim osobama koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada u vidu konzumacije jela, pića, smještaja, rekreacije i slično. Međutim, ugošćenjima se ne smatraju ugošćenja predstavnika poslovnih partnera ako se na dokumentaciji o tim izdacima navede naziv poduzetnika čiji su predstavnici ugošćeni. Oprez kod nadolazećih domjenaka samo za zaposlenike, jesu li pozvani i poslovni partneri!
Jednako tako treba uzeti u obzir da pri davanju darova, usluga bez naknade i slično primitkom u naravi se ne smatraju darovi pojedinačne vrijednosti do 600,00 kuna godišnje po pojedinom radniku, osobi koja ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada (plaću). Pod ovim se darovima smatraju samo davanja u naravi.

Obveznici poreza na dohodak
Za porezne obveznike koji porez na dohodak od samostalnih djelatnosti utvrđuju kao razliku između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka, pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti, porezno se ne prizna 50% izdataka reprezentacije (ugošćenja, darova s ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, izdataka za odmor, šport, rekreaciju, izdataka za korištenje osobnih motornih vozila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor), u visini troškova nastalih iz poslovnih odnosa s poslovnim partnerom.

Obveznici poreza na dobit
Za obveznike poreza na dobit propisano je da se porezna osnovica povećava za 50% troškova reprezentacije (ugošćenja, darova sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, troškova odmora, športa, rekreacije i razonode, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor), u visini troškova nastalih iz poslovnog odnosa s poslovnim partnerom.
Međutim, reprezentacijom  se ne smatraju proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika prilagođeni za te svrhe s oznakom »nije za prodaju«, te drugi reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda i drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i slično) dani za uporabu u prodajnom prostoru kupca, a ako se daju potrošačima, ako je njihova pojedinačna vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost do 160,00 kuna. U ovom je slučaju riječ o promidžbi koja je u cijelosti porezno priznat trošak.
Troškovima reprezentacije s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost smatraju se darovi sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, koji su dani poslovnom partneru ili njegovu opunomoćeniku ili nekoj drugoj osobi, ako za to ne postoji pravna obveza ili neka druga povezanost s uslugom primatelja.
Za obveznike poreza na dobit definirano je tko se smatra poslovnim partnerom. Poslovnim se partnerima smatraju osobe s kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti.

Porez na dodanu vrijednost
Propisano je ograničenje prava na odbitak pretporeza pa porezni obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije pri čemu se reprezentacijom smatraju izdaci za ugošćivanje poslovnih partnera, darivanje poslovnih partnera, plaćanje poslovnim partnerima izdataka za odmor, sport i razonodu, izdataka za najam automobi­la, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i slično.

Kako postupiti s uzorcima i poklonima?
Besplatno davanje uzoraka kupcima ili potencijalnim kupcima ne smatra se isporukom dobara uz naknadu (PDV se ne obračunava) ako su ta dobra obilježena kao takva i predstavljaju vrstu robe koja je rezultat poslovanja poreznog obveznika ili je povezana s obavljanjem njegove djelatnosti te ako se oni daju u razumnim količinama.
Razumnim količinama smatra se ona količina koja je potrebna za procjenu uzorka koji se daje kako bi potencijalni kupac mogao nabaviti takva dobra.
Povremenim davanjem poklona pojedinačne vrijednosti do 160,00 kuna bez PDV-a u okviru obavljanja svoje gospodarske ili druge djelatnosti ne smatra se isporukom dobara uz naknadu (ne obračunava se PDV) pod uvjetom da se ne daju istim osobama i da ne postoji pravna obveza ili obveza protuisporuke odnosno protuusluge primatelja dobra.
Povremenim davanjem poklona smatra se davanje najviše jednog poklona istoj osobi u jednom tromjesečju.
Povremenim davanjem poklona u svrhu promidžbe također se ne smatra isporukom ako je pojedinačna vrijednost tog poklona do 160,00 kuna bez PDV-a, ako se radi o posebno prilagođenim dobrima s oznakom »nije za prodaju« ili o reklamnim predmetima s nazivom tvrtke ili proizvoda kao što su čaše, pepeljare, olovke, stolnjaci, podmetači, privjesci, prospekti, katalozi, vrećice i slični proizvodi.
Za besplatna davanja uzoraka i povremena davanja poklona vrijednosti do 160,00 kuna bez PDV-a treba sastavljati odgovarajuće isprave (otpremnica, dostavnica, odluka i sl.).

  • Više o tome niže u "Može Vas zanimati" ali samo za pretplatnike.

 

- Može Vas zanimati

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice