Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Vrijednosno usklađenje imovine (potraživanja od kupaca)

Datum objave: 24.10.2019, misljenja.hr

Još uvijek nemate pretplatu na MIŠLJENJA.hr? Pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 30-tak kuna mjesečno, više pogledajte klikom miša ovdje!


Za obveznike poreza na dobit imo­vina je ukupna vrijednost sredstava kojom poduzetnik raspolaže u obavljanju svoje djelatnosti, može se pojaviti u tri oblika i to u:

  • materijalnom obliku (u obliku stvari),
  • nematerijalnom obliku (u obliku prava),
  • novčanom obliku.

Imovinu čine potraživanja koja mogu biti dugoročna i kratkoročna, detaljnije (link za pretplatnike).

Sukladno čl. 17. Zakona o računovodstvu mikro, mali i srednji poduzetnici te ostali poduzetnici koji se ne mogu razvrstati po kriterijima iz čl. 5. tog Zakona, dužni su sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI), dok su veliki poduzetnici prema ovom istom Zakonu kao i subjekti od javnog interesa dužni sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI).

Sukladno HSFI 1, t. 1.4. financijski izvještaji trebaju istinito i fer prezentirati financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove poduzetnika. Zahtjeva se vjerno predočenje učinaka transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda. (link za pretplatnike). Fer prezentiranje i sukladnost s MSFI-jima određuje MRS 1 u t. 15. Fer prezentiranje podrazumijeva vjerni prikaz učinaka transakcija, ostalih događaja i uvjeta u skladu s definicijama i kriterijima za priznavanje imovine, obveza, prihoda i rashoda iz Okvira.“ (link za pretplatnike).

Dakle, vrijednosna usklađenja imovine su obvezna, a provode se zbog istinitog, fer i vjernog prikaza imovine poduzetnika u financijskim izvještajima.


Potraživanja od kupaca

Kako postupaju obveznici poreza na dobit?
Potraživanja od kupaca s dospijećem do godine dana predstavljaju kratkotrajnu imovinu poduzetnika.
Zakonom o financijskom poslovanju i predstečaj­noj nagodbi propisano je da se ugovorom među podu­zetnicima može ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana, a samo iznimno do 360 dana i to na temelju ugovora o robno trgovačkom kreditu. Ako se pak radi o potraživanjima od kupaca iz inozemstva (EU i/ili treće zemlje), treba primijeniti pravo zemlje čije je pravo određeno ugovorom o kupoprodaji ili zemlji prodavatelja. Detaljnije (link za pretplatnika).

Sukladno HSFI 11, a prema t. 11.23. potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti.
Nakon početnog priznavanja
(t. 11.29.) rashod se priznaje u računu dobiti i gubitka ako su se potraživanja prestala priznavati zbog nenadoknadivosti ili je njihova vrijednost umanjena. Dalje, sukladno t. 11.30. HSFI 11 poduzetnik na svaki datum bilance procjenjuje postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti pojedinog potraživanja. Ako objektivan dokaz postoji, poduzetnik će primijeniti točku 11.33.
Prema t. 11.33. HSFI-a 11 ako postoji objektivni dokaz o umanjenju vrijednosti potraživanja iznos gubitka se mjeri kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i procijenjenih budućih novčanih tokova. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja će se umanjiti direktno ili upotrebom odvojenog konta ispravka vrijednosti. Iznos gubitka se priznaje u računu dobiti i gubitka. Jednako tako, t. 11.24. HSFI-a 11 određuje postupanje ako se naplata potraživanja odgađa za dulje vremensko razdoblje (dulje od 1 godine), a nisu ugovorene kamate, ili su ugovorene po stopi koja je niža od tržišne, u tom se slučaju potraživanje treba priznati u iznosu koji predstavlja sadašnju vrijednost budućih novčanih tokova diskontiranih primjenom tržišne kamatne stope. Detaljnije (link za pretplatnika).
MRS 18, t. 18. određuje da se prihod kod prodaje robe priznaje samo ako je vjerojatno da će gospodarske koristi povezane s transakcijom pritjecati u subjekt. Međutim, ako se pojavi neizvjesnost povezana s naplatom iznosa koji je već uključen u prihod, nenaplativi iznos ili iznos čija naplata više nije vjerojatna priznaje se kao rashod, a ne kao usklađivanje prvotno priznatoga prihoda.
Kod pružanja usluga primjenjuje se t. 22. MRS-a 18 prema kojoj se prihod kod pružanja usluga priznaje samo ako je vjerojatno da će gospodarske koristi povezane s transakcijom pritjecati u subjekt. Ali, ako se pojavi neizvjesnost povezana s naplatom iznosa koji je već uključen u prihod, nenaplativi iznos ili iznos čija naplata više nije vjerojatna priznaje se kao rashod, a ne kao usklađivanje prvotno priznatoga prihoda. Detaljnije (link za pretplatnika).

Prema postupanju kako to nalažu standardi vrijednosno usklađenje potraživanja je rashod za vjerovnika, ali jednako tako prihod za dužnika (otpis obveze je prihod). Kod poduzetnika dužnika i vjerovnika, a koji međusobno konsolidiraju financijske izvještaje učinak ovog vrijednosnog usklađenje je neutralan.

Skraćeno je izneseno računovodstveno motrište ove problematike, tj. postupanje prema računovodstvenim standardima. Nakon postupanja kako to nalažu računovodstveni standardi potrebno je uvažiti odredbe poreznih propisa zbog utvrđivanja jesu li ta vrijednosno usklađena potraživanja porezno priznat ili porezno nepriznat trošak i u kojem su razdoblju možebitno porezno nepriznat trošak.
Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupca porezno se priznaje samo ako je ranije evidentirano u poslovnim knjigama kao prihod i porezno je priznat rashod do nastupa zastare tog potraživanja. Slijedeći je uvjet, da je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Nakon što nastupi zastara, vrijednosno usklađeno potraživanje se otpisuje, a za taj naknadni otpis se ne uvećava osnovica poreza na dobit u obračunskom razdoblju otpisa samo ako su zadovoljeni propisani uvjeti. Detaljnije o poreznom motrištu vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca s motrišta poreza na dobit: link za pretplatnika uz napomenu da se priznatim rashodom smatraju i otpisi potraživanja koji su potvrđeni u skladu s posebnim propisom o stečaju potrošača i posebnim propisom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja (npr. tzv. lex Agrokor).

  • Pogledajte niže povezanu novost od 16. siječnja 2014. godine „Vrijednosno usklađenje potraživanja prema nagodbi odobrenoj sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi je porezno priznat rashod“.
  • Pogledajte niže i ostale povezane članke.

Kako postupaju obveznici poreza na dohodak?
Nema zakonske obveze za provođenje vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca za obveznike poreza na dohodak. Ako se obveznik poreza na dohodak iz osobnih razloga odrekne tražbine po osnovi prodane robe ili obavljenih usluga koja bi u poreznomu razdoblju u kojemu se odrekao tražbine ili kasnijim poreznim razdobljima dovela do primitaka, tada se iznos tražbine utvrđuje kao primitak u godini u kojoj je donesena odluka o odricanju od tražbine. Međutim, po osnovi tražbina koja su se pokazala nenaplativima nakon provedenoga sudskog postupka ili drugog postupka sukladno posebnim propisima ne utvrđuje se primitak. Detaljnije za pretplatnike: link  „Porezni sustav“ - „Porez na dohodak".

Kako postupaju udruge, neprofitne organizacije?
Ako je potraživanje od kupaca, nakon isteka dospijeća plaćanja u cijelosti prijeporno, odnosno ako postoji nesigurnost naplate, udruga će takvo potraživanje vrijednosno uskladiti tako da izvrši ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca odnosno treba nenaplativ iznos koji je već priznat kao prihod evidentirati kao rashod.
U skladu s odredbama Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu imovina se iskazuje samo ako se od nje očekuju buduće koristi. Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu ne uređuje obvezu usklađenja imovine, osim ako nije riječ o obveznoj revalorizaciji dugotrajne imovine. Shodno navedenom, smatramo da je primjereno potraživanja za prihode prilagoditi neizvjesnosti naplate pa ako je potraživanje od kupaca u cijelosti prijeporno odnosno ako postoji nesigurnost naplate, udruga treba takvo potraživanje vrijednosno uskladiti tako da izvrši ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca.
Detaljnije u primjeru knjiženja vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca (link - za pretplatnike „Neprofitno računovodstvo“).

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice