Zaprimili smo elektroničkim putem upit podnositelja iz dostavnog popisa, vezano za izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 143/14.) koji je u primjeni od 1. siječnja 2015. godine. S obzirom da se predmetnim Zakonom definira što se smatra nekretninama, a što građevinskim zemljištem koje će ući u sustav naplate poreza na dodanu vrijednost, podnositelja upita zanima da li to znači da je uveden porez na nekretnine. Između ostaloga, traži pojašnjenje na koje se to nekretnine odnosi te kolika je stopa poreza. U nastavku odgovaramo kako slijedi. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina stupio je na snagu 1. siječnja 2015. godine. Odredbama članka 4. stavaka 3., 4. i 5. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., Odluka USRH 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14., u nastavku: Zakon o PPN-u) propisano je da su nekretnine zemljišta i građevine. Zemljištima se smatraju poljoprivredna, građevinska i druga zemljišta, a građevinama se smatraju stambene, poslovne i sve druge zgrade, te njihovi dijelovi. Nadalje, odredbom članka 5. Zakona o PPN-u propisano je kako se prometom nekretnina, u smislu Zakona o PPN-u ne smatra ...