Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Novi iznosi dnevnica, troškovi smještaja i prehrane radnika od 1. rujna 2019. godine

Datum objave: 02.09.2019, misljenja.hr

Dok Vi čekate poštara naši pretplatnici imaju ažurirane baze znanja, bez skrivenih dodatnih troškova i naknada!


  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama br. 80/19.

Novosti koje donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak:
Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1. rujna 2019. godine povećava se neoporezivi iznos tuzemnih dnevnica koje traju više od 12 sati dnevno sa 170,00 kn na 200,00 kn. To se primjenjuje na dnevnice koje se odnose na dane službenog puta od 1. rujna 2019. godine na dalje. Dakle, po obračunu putnog naloga za dane službenog puta do 1. rujna 2019. godine iznos neoporezive tuzemne dnevnice je 170,00 kn, a za dane službenog puta od 1. rujna 2019. godine iznos neoporezive tuzemne dnevnice je 200,00 kn.
Jednako tako povećava se neoporezivi iznos tuzemnih dnevnica koje traju više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno, za dnevnice koje se odnose na dane službenog puta od 1. rujna 2019. godine na dalje s 85,00 kn na 100,00 kn.

Uvode se novi primici koji se ne smatraju dohotkom i na koje se ne plaća porez na dohodak:

33.

Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

1,0

do 2.500,00 godišnje

  • Ovaj r.br. 33. primjenjivat će se od dana stupanja na snagu posebnog propisa,  a r.br. 34., 35, 36. i 37. od 1. rujna 2019.

34.

Novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova smještaja i prehrane radnika

2,0

do  5.000,00 godišnje

35.

Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije

0,4

do 1.000,00  mjesečno pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.  

36.

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije

 

do visine stvarnih izdataka pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama smještaja glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.

  • Odredbe koje se odnose na troškove prehrane i smještaja radnika nastalih za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije primjenjuju se na troškove prehrane i smještaja koji se odnose na razdoblje nakon 1. rujna 2019. godine.
  • Isplata primitaka iz r.br. 34. i r.br. 35. međusobno se isključuju za isto razdoblje.
  • Oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se troškovi prehrane iz kojih je vidljivo da se radi o kontinuiranoj usluzi za radnike tijekom radnih dana. Troškovi prehrane mogu se na temelju vjerodostojne dokumentacije ostvarivati ili kroz uslugu u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama.
  • Oporezivim primicima iz r.br. 36. po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se ni troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije, u slučaju kada radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj pod uvjetom da poslodavcu dostavi kopiju sklopljenog ugovora ili računa te da poslodavac trošak smještaja uplati na račun radnika uz zadržavanje kopije vjerodostojne dokumentacije u svojoj poslovnoj dokumentaciji. U tom se slučaju smatra da je primitak ostvaren onda kada je radniku isplaćena naknada za podmirivanje troškova smještaja.   U slučaju da radnik više nema izdataka za smještaj, obavezan je o istom obavijestiti poslodavca.
  • Ako se prigodna nagrada kao i r.br. od 32. do 34. isplaćuju radniku koji radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca u poreznom razdoblju za koje se primci isplaćuju i/ili je tijekom poreznog razdoblja imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavaca, ali ne istovremeno, radnik je obvezan prije isplate primitaka svakom poslodavcu podnijeti pisanu izjavu u kojoj će navesti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca ostvario isplatu tih primitaka za određeno razdoblje, u kojem iznosu i je li po toj osnovi obračunan i uplaćen predujam poreza na dohodak. U slučaju da su navedeni primici već isplaćeni za isto razdoblje, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa.
  • Oporezivim primitkom iz r.br. 36. neće se smatrati onaj dio troška smještaja koji se na temelju vjerodostojne dokumentacije može pripisati radniku. Troškom smještaja smatra se ukupni iznos iskazan na ugovoru ili računu koji poslodavac ili sam radnik plaća trećoj osobi koja iznajmljuje prostor za stanovanje radnika, uz uvjet da u iznosu nisu uključene stavke koje se uobičajeno ne pripisuju trošku smještaja (npr. korištenje garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično). Ako se trošak smještaja isplaćuje radniku koji radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca prije isplate dužan je dostaviti izjavu da su navedeni primici već isplaćeni za isto razdoblje, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa.
  • Ako se usluga smještaja i/ili prehrane iz r.br. 35. i/ili 36. organizira kod samog poslodavca, o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz vjerodostojnu dokumentaciju.

37.

Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

 

do visine stvarnih izdataka

  • Oporezivim primicima iz r.br. 37. po osnovi naknade za troškove redovne skrbi djece radnika ne smatraju se naknade troškova za djecu koja su predškolske dobi. Redovnom skrbi djece ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju. Radnik kojemu poslodavac isplaćuje naknadu za trošak redovne skrbi djece obavezan je poslodavcu prije isplate dostaviti izjavu da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu ovog troška te kopiju računa. Poslodavac zadržava kopiju vjerodostojne dokumentacije u svojoj poslovnoj dokumentaciji. Ako poslodavci svakog od roditelja djeteta snose dio nastalog troška, radnik je dužan o tome obavijestiti poslodavca. U slučaju da dođe do promjena troška redovne skrbi djece radnika ili ako radniku više ne nastaje trošak po toj osnovi, radnik je obavezan o istom obavijestiti poslodavca.

enlightenedDo 1. rujna 2019. godine sukladno čl. 7., st. 36. Pravilnika o porezu na dohodak oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena. Nakon 1. rujna 2019. godine to je propisano čl. 7., st. 41. Pravilnika o porezu na dohodak.
U ranijoj objavi greškom je izostavljena odredba: "Dosadašnji stavak 36. postaje stavak 41."


JOPPD - Prilog 4.

NOVA oznaka

4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom

65

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa

66

Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa

67

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem

68

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika

69

Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

70

Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

 


Službeno tumačenje izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak dala je Porezna uprava, Klasa: 011-01/19-02/8 od 30. kolovoza 2019. (link).
Ovo tumačenje prenosimo u nastavku.

Prema navedenom Pravilniku od 1. rujna 2019. godine porez na dohodak se ne plaća na:

1. naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam - do iznosa 2.500,00 kn godišnje
- primjenjuje se od stupanja na snagu posebnih propisa Ministarstva turizma
- radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu
  ♦ iskazivanje na Obrascu JOPPD - strana B, polje 15.1 oznaka 69 - Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam.

2. naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi - do visine stvarnih izdataka
- vjerodostojna dokumentacija: odluka poslodavca o isplati naknade, uplatnica i/ili ugovor (može glasiti na dijete)
- radnik je dužan poslodavcu dati izjave :
  o da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu, a ako koristi tko i u kojem iznosu  troška,
  o je li  kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu
  o u slučaju promjena troška redovne skrbi djece ili ako više ne nastaje trošak po ovoj naknadi
- naknada se mora uplatiti na račun radnika
- troškom redovne skrbi ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju
  ♦ iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1 oznaka 70 - Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi. Prema načelu blagajne ista se prikazuje u JOPPD obrascu na dan isplate ili do 15. dana u tekućem mjesecu za naknade isplaćene u prethodnom mjesecu
  ♦ u 2019.godini troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja moguće je radniku isplatiti za razdoblje 2019. do visine stvarnih izdataka

3. troškove smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem
Naknada troškova smještaja može se ostvariti na tri načina:
a) kada poslodavac ugovori smještaja s pružateljem usluga smještaja te podmiruje troškove bezgotovinskim putem.
  ♦  troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavaca,
  ♦  iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1 oznaka 67 - Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem i to do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge smještaja ostvarene u prethodnom mjesecu bez obzira na datum plaćanja usluge smještaja.
  ♦ poslodavac u 2019.godini može radniku platiti troškove smještaja za razdoblje smještaja od 1. rujna 2019. u visini stvarnih izdataka
b) kada radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj,  poslodavac mora isplatiti naknadu troškova smještaja na račun radnika.
- poslodavac donosi odluke o isplati naknade,
- poslodavac je dužan u svojoj poslovnoj dokumentaciji zadržati kopije vjerodostojne dokumentacije (ugovor o najmu ili račun),
- ugovor o najmu ili račun mora glasiti na radnika. Ukoliko ugovor o najmu glasi na više osoba, neoporezivim primitkom tog radnika smatrat će se samo onaj dio troška smještaja koji se može pripisati tom radniku,
- trošak smještaja ne uključuje stavke koje se uobičajeno ne pripisuju tim troškovima (npr. korištenje garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično),
- isplaćuje se na račun radniku,
- priznaje se samo za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca,
- radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu
  ♦  iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1 oznaka 68 - Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se pomiruju na račun radnika i to na dan isplate ili do 15. dana tekućeg mjeseca za primitke po osnovi naknade za smještaj koji su isplaćeni u prethodnom mjesecu
  ♦  poslodavac u 2019.godini  može radniku platiti troškove smještaja za razdoblje smještaja od 1. rujna 2019. u visini stvarnih izdataka
c) Ako je smještaj organiziran kod samog poslodavca, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.
- na obrascu JOPPD upisuje se – oznaka 67 i predaje do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge smještaja ostvarenih u prethodnom mjesecu

4. novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje
  ♦  neoporezivo se može isplatiti u bilo koje vrijeme i bilo kojem iznosu do 5.000,00 kn godišnje na račun radniku,
  ♦  radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu
  ♦  iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1 oznaka 65 – Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa i to na dan isplate ili do 15. dana tekućeg mjeseca za primitke isplaćene u prethodnom mjesecu
  ♦  poslodavac u 2019.godini može radniku isplatiti  novčanu paušalnu naknadu za troškove prehrane na račun u punom iznosu do 5.000,00 kn

5. troškove prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem
  ♦  računi o obavljenim uslugama prehrane moraju glasiti na poslodavca i biti  podmireni bezgotovinskim putem
  ♦  troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavaca
  ♦  trošak prehrane kao kontinuirana usluga za radnike tijekom radnih dana
  ♦  može se ostvariti u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama
  ♦  radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario podmirenje troškova i u kojem iznosu
  ♦  iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1 oznaka 66 - Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa i to do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge prehrane ostvarene u prethodnom mjesecu
  ♦  poslodavac u 2019.godini  može radniku platiti troškove prehrane za razdoblje od 1. rujna 2019. do iznosa 12.000,00 kuna
Ako je prehrana organiziran kod samog poslodavca, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.
- iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1  – oznaka 66  do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge prehrane ostvarene u prethodnom mjesecu
Skrećemo pozornost da radnik u jednom poreznom razdoblju (godini) od jednog ili više poslodavaca ne može ostvariti obje vrste primitka po osnovi prehrane. Radnik za trošak prehrane na nivou godine neoporezivo može primiti ili do 5.000,00 kn paušalne naknade ili do 12.000,00 kn na temelju vjerodostojne dokumentacije. 
Vjerodostojna dokumentacija su osim odluke poslodavca, ugovori i računi koji se povezuju s pravom radnika, te se ista čuva u zastarnim rokovima. Budući da sklapanjem ugovora tj. donošenjem odluke o plaćanju troškova smještaja ili prehrane radniku poslodavac preuzima obvezu plaćanja tog troška, tako i u poslovnim knjigama mora kontinuirano, mjesečno iskazati nastalu obvezu odnosno trošak.

Novim Pravilnikom povećao se neoporeziv iznos dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu te će od 1. rujna 2019.g. iznos neoporezive pune dnevnice umjesto dosadašnjih 170,00 kn iznositi 200,00 kn, a pola dnevnice umjesto dosadašnjih 85,00 kn iznositi će 100,00 kn. To znači da će poslodavci svojim radnicima za dane službenog puta od 1. rujna 2019.g. neoporezivo moći isplatiti dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu koje traju više od 12 sati dnevno i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu do 200,00 kn, a dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 100,00 kn.

Određeni broj radnika temeljem kolektivnih ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu već imaju pravo na naknadu troška smještaja i prehrane kao dogovoreni dodatak na plaću koja je, budući se smatrala oporezivim dohotkom, uvećavala bruto plaću,  postavljeno je pitanje može li poslodavac iste, s obzirom na izmjene propisa, sada isplatiti neoporezivo. Na to pitanje nadležno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dostavilo je mišljenje Klasa 110-01/19-01/113 URBROJ:524-03-01-01/2-19-2 od 2. kolovoza 2019.g. temeljem kojeg isto nije moguće bez izmjena ugovora o radu, pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora tj. pristanka obiju ugovorenih strana. Stoga je u izmjenama i dopunama Pravilnika propisana prijelazna i završna odredba temeljem koje se svi novi neoporezivi primici mogu isplatiti neovisno o tome što su primici iste namjene i svrhe propisani u izvorima radnog prava zatečenima na dan stupanja na snagu toga Pravilnika.

Izmjenama i dopunama Pravilnika više nisu na snazi odredbe o neoporezivim primicima sezonskih radnika za trošak smještaja i prehrane sezonskih radnika. Propisani su novi neoporezivi primici za trošak smještaja i prehrane za sve radnike, a ne samo za one koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove. Zbog izvješćivanja o naknadnoj isplati tog neoporezivog primitka u Obrascu JOPPD ostala je oznaka 62. Trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak.

Ističemo da fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost za sebe osobno mogu iskoristiti pravo na nove neoporezive primitke.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice