Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Datum objave: 29.08.2019, misljenja.hr

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama br. 80/19., stupa na snagu 1. rujna 2019. godine.

Prema ovom Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1. rujna 2019. godine povećava se neoporezivi iznos tuzemnih dnevnica koje traju više od 12 sati dnevno sa 170,00 kn na 200,00 kn. To se primjenjuje na dnevnice koje se odnose na dane službenog puta od 1. rujna 2019. godine na dalje. Dakle, po obračunu putnog naloga za dane službenog puta do 1. rujna 2019. godine iznos neoporezive tuzemne dnevnice je 170,00 kn, a za dane službenog puta od 1. rujna 2019. godine iznos neoporezive tuzemne dnevnice je 200,00 kn.
Jednako tako povećava se neoporezivi iznos tuzemnih dnevnica koje traju više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno, za dnevnice koje se odnose na dane službenog puta od 1. rujna 2019. godine na dalje s 85,00 kn na 100,00 kn.

Uvode se novi primici koji se ne smatraju dohotkom i na koje se ne plaća porez na dohodak:

33.

Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

1,0

do 2.500,00 godišnje

  • Ovaj r.br. 33. primjenjivat će se od dana stupanja na snagu posebnog propisa,  a r.br. 34., 35, 36. i 37. od 1. rujna 2019.

34.

Novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova smještaja i prehrane radnika

2,0

do  5.000,00 godišnje

35.

Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije

0,4

do 1.000,00  mjesečno pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.  

36.

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije

 

do visine stvarnih izdataka pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama smještaja glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.

  • Odredbe koje se odnose na troškove prehrane i smještaja radnika nastalih za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije primjenjuju se na troškove prehrane i smještaja koji se odnose na razdoblje nakon 1. rujna 2019. godine.
  • Isplata primitaka iz r.br. 34. i r.br. 35. međusobno se isključuju za isto razdoblje.
  • Oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se troškovi prehrane iz kojih je vidljivo da se radi o kontinuiranoj usluzi za radnike tijekom radnih dana. Troškovi prehrane mogu se na temelju vjerodostojne dokumentacije ostvarivati ili kroz uslugu u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama.
  • Oporezivim primicima iz r.br. 36. po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se ni troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije, u slučaju kada radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj pod uvjetom da poslodavcu dostavi kopiju sklopljenog ugovora ili računa te da poslodavac trošak smještaja uplati na račun radnika uz zadržavanje kopije vjerodostojne dokumentacije u svojoj poslovnoj dokumentaciji. U tom se slučaju smatra da je primitak ostvaren onda kada je radniku isplaćena naknada za podmirivanje troškova smještaja.   U slučaju da radnik više nema izdataka za smještaj, obavezan je o istom obavijestiti poslodavca.
  • Ako se prigodna nagrada kao i r.br. od 32. do 34. isplaćuju radniku koji radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca u poreznom razdoblju za koje se primci isplaćuju i/ili je tijekom poreznog razdoblja imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavaca, ali ne istovremeno, radnik je obvezan prije isplate primitaka svakom poslodavcu podnijeti pisanu izjavu u kojoj će navesti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca ostvario isplatu tih primitaka za određeno razdoblje, u kojem iznosu i je li po toj osnovi obračunan i uplaćen predujam poreza na dohodak. U slučaju da su navedeni primici već isplaćeni za isto razdoblje, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa.
  • Oporezivim primitkom iz r.br. 36. neće se smatrati onaj dio troška smještaja koji se na temelju vjerodostojne dokumentacije može pripisati radniku. Troškom smještaja smatra se ukupni iznos iskazan na ugovoru ili računu koji poslodavac ili sam radnik plaća trećoj osobi koja iznajmljuje prostor za stanovanje radnika, uz uvjet da u iznosu nisu uključene stavke koje se uobičajeno ne pripisuju trošku smještaja (npr. korištenje garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično). Ako se trošak smještaja isplaćuje radniku koji radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca prije isplate dužan je dostaviti izjavu da su navedeni primici već isplaćeni za isto razdoblje, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa.
  • Ako se usluga smještaja i/ili prehrane iz r.br. 35. i/ili 36. organizira kod samog poslodavca, o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz vjerodostojnu dokumentaciju.

37.

Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

 

do visine stvarnih izdataka

  • Oporezivim primicima iz r.br. 37. po osnovi naknade za troškove redovne skrbi djece radnika ne smatraju se naknade troškova za djecu koja su predškolske dobi. Redovnom skrbi djece ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju. Radnik kojemu poslodavac isplaćuje naknadu za trošak redovne skrbi djece obavezan je poslodavcu prije isplate dostaviti izjavu da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu ovog troška te kopiju računa. Poslodavac zadržava kopiju vjerodostojne dokumentacije u svojoj poslovnoj dokumentaciji. Ako poslodavci svakog od roditelja djeteta snose dio nastalog troška, radnik je dužan o tome obavijestiti poslodavca. U slučaju da dođe do promjena troška redovne skrbi djece radnika ili ako radniku više ne nastaje trošak po toj osnovi, radnik je obavezan o istom obavijestiti poslodavca.

 

JOPPD - Prilog 4.

NOVA oznaka

4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom

65

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa

66

Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa

67

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem

68

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika

69

Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

70

Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice