U prilogu dopisa dostavljamo vam na znanje i po­stupanje Naputak o carinskim i poreznim olakšicama hrvat­skih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - pismo kl.: 413-04/01-05/283; ur. br.: 513-02-1220/2-01-1 od 27. studenoga 2001. Skrećemo pozornost na odredbe t. 13. Naputka, prema ko­joj je prodavatelj opreme i strojeva- obveznik PDV-a, pri ispo­ruci dobara osobama koje imaju pravo na olakšice temeljem odredbe čl. 47. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domo­vinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 94/01.), u računu koji izdaje za isporučena dobra obvezan navesti pro­pisanu klauzulu prema kojoj se porezna obveza po osnovi PDV­-a smatra namirenom u skladu s ovim Naputkom. Prodavatelji - obveznici PDV-a će podatke o prometu dobara isporučenih osobama iz čl. 47. Zakona o pravima hrvatskih bra­nitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, iskazivati na rednom broju I.1. Obrasca PDV odnosno PDV-K. Isto tako, obvezni su kopiju računa dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne upra­ve, koja će jednom mjesečno podatke o ostvarenim olakšicama do­stavljati Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Naputak Carinske uprave - Središnjeg ureda (MF Kl.: 413-04/01-05/283 Ur. br ...