1. OPĆE ODREDBE Ovom Uputom se detaljnije propisuje način i uvjeti popunjavanja i podnošenja, te obrade uvoznih carinskih deklaracija u okviru HRAIS. Postupak carinjenja robe reguliran je: 1. odredbama Uredbe Vijeća EEZ-a br. 2913/92, kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice (SL L 302, 19.10.1992. - u daljnjem tekstu Carinski zakonik ili CZZ) i sve njene izmjene i dopune, 2. odredbama Uredbe Komisije EEZ-a br. 2454/93, kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća EEZ-a br. 2913/92, (SL L 253, 11.10.1993. - u daljnjem tekstu Uredba za provedbu Carinskog zakonika - UPCZZ) i sve njene izmjene i dopune, 3. Zakonom o provedbi carinskih propisa Europske unije (Narodne novine br. 54/13), 4. Pravilnikom o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije (Narodne novine br. 77/13) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Osnovni pojmovi koji se koriste imaju sljedeće značenje: • UCD – uvozna carinska deklaracija, • HRAIS – sustav uvoznoga carinjenja robe u RH, koji se temelji na razmjeni elektroničkih poruka s gospodarstvenicima. • Sustav analize rizika - SAR, • provjera/kontrola – provjera robe i/ili provjere podataka u deklaraciji te provjere postojanja i vjerodostojnosti isprava podnesenih u elektroničkom ili pisanom obliku, • ORK - obrazac rezultat kontrole.