Na obveznike plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma se za obvezu od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine primjenjuju odredbe Zakona o šuma (Narodne novine 140/05. do 94/14.). Tim su Zakonom propisani obveznici plaćanja ove naknade: sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području Republike Hrvatske. Naknada se za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2018. godine trebala obračunati i uplatiti tromjesečno i po završnom računu u visini od 0,0265% od ukupnih prihoda (tj. primitaka) ostvarenih na domaćem i inozemnom tržištu. Uplata naknade se obavlja(la) na žiro-račun Državnog proračuna: HR1210010051863000160
model: HR68
poziv na broj: 5126 – OIB (uplatitelja) Za uplate iz inozemstva:
SWIFT CODE NBHRHR2X
IBAN 1210 0100 51863 00016 0
MODEL: HR68
POZIV NA BROJ: 5126-OIB-1079 (1079 je oznaka registarskog broja korisnika proračuna)
Ako pri inozemnoj uplati nema polja za unos gore navedenih podataka, u opis plaćanja se navodi ''5126-OIB''. Obrazac OKFŠ se za 2018. godinu predaje do 30. travnja 2019. godine na adresu:
p.p. 900
Ministarstvo poljoprivrede, OKFŠ,
10001 Zagreb Obrazac OKFŠ za obračun naknade poveznice: