Udruga iz dostavnog popisa postavila nam je upit o poreznom tretmanu usluga koje dadilje obavljaju u okviru obrta. U upitu se navodi da je djelatnost dadilja regulirana Zakonom o dadiljama (Narodne novine br. 37/13.) te da obrti dadilja nisu gospodarska djelatnost, već vid društvene skrbi o djeci. Nadalje, navodi se da je većina obrta dadilja sufinancirana od strane lokalne samouprave, da dadilje obrtnice za primljene subvencije lokalnoj samoupravi ne pružaju protuuslugu te da se na primljene subvencije ne bi trebao plaćati porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu se navodi da bi u slučaju obveze upisa u registar obveznika PDV-a djelatnost dadilja bila neodrživa te se postavlja pitanje trebaju li obrti dadilja biti upisani u registar obveznika PDV-a kada je vrijednost isporučenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000,00 kuna. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 33. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili ...