Od HNB primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman isplata radnicima prema izvansudskoj nagodbi. U upitu je navedeno da je u studenom 2005. postignuta izvansudska nagodba s dvoje bivših zaposlenika prema kojoj će im se isplatiti određeni iznos naknade na ime obeštećenja za povlačenje tužbe i odricanje od tužbenog odnosno ovršnog zahtjeva, a vezano uz sudske sporove koje su pokrenuli radi neisplaćene naknade za prekovremeni rad, ostvaren za vrijeme radnog odnosa u razdoblju od 1986. do 1990. U tužbenom zahtjevu naknada za prekovremeni rad iskazana je u neto svoti. Svota obeštećenja iz nagodbe ugovorena je kao svota koja se jednokratno isplaćuje bivšim zaposlenicima. Postavljeno je pitanje smatra li se isplaćeno obeštećenje primitkom koji se ne oporezuje. Nastavno odgovaramo. Člankom 9. st. 2. toč. 2.5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se dohotkom ne smatraju primitci za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge, a između ostalih ni odštete koje nisu u vezi s gospodarstvenom djelatnošću. U predmetnom slučaju bivši poslodavac se na temelju izvansudske nagodbe obvezao platiti određenu svotu zbog odustajanja bivših radnika od tužbenog zahtjeva ...