Postavlja se, naime, pitanje utvrđivanja osnovice poreza na promet nekretnina sukladno članku 9. stavku 5. Zakona o porezu na promet nekretnina u slučaju prodavatelja obveznika primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, a ne međunarodnih računovodstvenih standarda. Na postavljeni upit odgovaramo kako slijedi. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, dakle u trenutku stjecanja te nekretnine, koju Porezna uprava, u pravilu, utvrđuje iz isprave o stjecanju ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu sukladno stavcima 1. i 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14. – dalje: Zakon). Međutim, ako je naknada iz isprave o stjecanju niža od naknade koja se može postići na tržištu a prodavatelj nekretnine je poduzetnik ili druga osoba obveznik poreza na dobit koja vodi poslovne knjige sukladno Zakonu o računovodstvu, tržišnom vrijednošću kao osnovicom poreza na promet nekretnina smatra se fer vrijednost nekretnine priznata u financijskim izvještajima i poslovnim knjigama u trenutku nastanka porezne obveze, ako je, u skladu s odredbama međunarodnih računovodstvenih standarda, kao računovodstvena politika ...