Zaprimili smo upit osobe iz dostavnog popisa vezan za plaćanje poreza na promet nekretnina kod prodaje kuće. Podnositelj upita navodi kako namjerava prodati kuću izgrađenu 1974. godine. S tim u vezi zanima ga koliki postotak poreza bi trebao platiti na prodaju kuće. U nastavku odgovaramo kako slijedi. U skladu s člankom 4. stavkom 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., Odluka USRH 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14., u nastavku: Zakon) propisano je kako je predmet oporezivanja promet nekretnina. Prometom nekretnina u smislu Zakona smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Prema članku 6. stavku 1. Zakona obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, a porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% (članak 9. stavak 1. i članak 10. Zakona o PPN-u). Porezni obveznik nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka, a utvrđeni iznos poreza mora platiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina (članak 17. stavak ...