Treba li obračunati trošarinu na djelomično denaturirani alkohol nabavljen izvan odobrenog roka i odobrenih količina od strane oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda. Uz upit su priloženi zapisnik s utvrđenim činjeničnim stanjem dosadašnjeg tijeka nadzora, naputak Središnjeg ureda a vezano za postupanje kod "O." d.o.o. i Carinski vjesnik 9/16. U situaciji kada je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nije bilo prijevarnog postupanja  sa nabavljenim djelomično denaturiranim alkoholom od strane nadziranog obveznika odnosno da je utrošen u svrhe navedene u prethodnom Odobrenju te da je obveznik postupao u dobroj vjeri pri čemu nije nastala šteta za državni proračun, mišljenja smo da analogno treba primijeniti naše mišljenje KLASA: 410-19/11-05/53, URBROJ: 513-02-1726/1-12-3 od 28. rujna 2012. godine, (link) uz odgovarajuće zakonske odredbe koje su sada na snazi.

...