Na temelju čl. 6. toč. 7. i 15. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 67/01., 70/01., 94/01., 177/04.), a zbog jedinstvenog postupanja u primjeni odredaba Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. - dalje: Zakon) i Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05. - dalje: Pravilnik), dajemo uputu o načinu postupanja pri oporezivanju plaća koje se isplaćuju na temelju sudske presude, nagodbe tijekom sudskog postupka ili izvansudske nagodbe. Odredbama čl. 90. i 91.a Zakona o radu (Narodne novine br. 137/04. - proč. tekst) propisano je da se plaćom smatra plaća u bruto svoti, a isplaćuje se u novcu nakon obavljenog rada u razdobljima koja ne smiju biti dulja od mjesec dana, a ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, plaća se za prethodni mjesec isplaćuje najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu. Pri isplati plaće, naknade plaće i otpremnine poslodavac je obvezan radniku uručiti obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđena svota tih primanja. Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ne isplati u cijelosti, obvezan je do kraja mjeseca u kojemu je dospjela isplata plaće, naknade plaće ili otpremnine ...