Dopisom Klasa: 410-01/11-01/404, Urbroj: 513-07-08/11-02 dostavili ste upit Općinskog suda u Rijeci vezano uz način uplate javnih davanja iz plaće isplaćene temeljem izvansudske nagodbe i pisani prijedlog vašeg mišljenja o tome pitanju. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Člankom 45. stavcima 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04, 73/08 i 80/10, dalje u tekstu: Zakon) propisano je da predujam poreza na dohodak obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće iz članka 14. Zakona ili sam porezni obveznik i to prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate.

Odredbom članka 45. stavka 4. Zakona propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava od tijekom istog mjeseca svakog poreznog razdoblja isplaćenog primitka od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona, umanjenog za obračunane i uplaćene doprinose za obvezna osiguranja iz primitka po posebnim propisima, prema članku 16. Zakona te umanjenog za osobni odbitak iz članka 36. stavaka 1. i 2. Zakona. Obračunani predujam poreza isplatitelj ili sam porezni obveznik obustavlja i uplaćuje istodobno sa isplatom primitka od nesamostalnog rada, kao porez po odbitku. Predujam poreza obračunava se kumulativno, pri svakog isplati tijekom jednog kalendarskog mjeseca primjenom propisanih ...