Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Konačni (godišnji) obračun plaće za 2019. godinu

Datum objave: 26.11.2019, misljenja.hr

Još uvijek nemate pretplatu na MIŠLJENJA.hr? Pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 30-tak kuna mjesečno, više pogledajte klikom miša ovdje!


Konačni obračun plaće sastavlja se radi godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada odnosno konačnog utvrđivanja godišnje porezne osnovice na temelju koje se treba utvrditi konačna obveza za porez na dohodak (i možebitnog prireza). Može biti utvrđeno da nema razlika ili da je pak nastala razlika za dodatnu uplatu (isplatu, povrat radniku) poreza na dohodak od nesamostalnog rada (i prireza).  

Godišnji obračun plaće sastavlja se pri zadnjoj isplati primitaka od nesamostalnog rada za radnike u kalendarskoj godini, a najkasnije do 31. prosinca. To je najčešće pri obračunu plaće za studeni (isplata u prosincu).

Zakonom o porezu na dohodak uređena je obveza poslodavca da sastavi godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada (godišnji obračun plaće) samo za radnike:

 • koji su kod njega bili zaposleni cijelu godinu (porezno razdoblje isplate) i
 • pod uvjetom da nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza.

Konačni obračun plaće bi trebali napraviti oni poslodavci:

 • koji nisu isplaćivali plaću redovito,
 • koji su radniku tijekom godine isplaćivali različite iznose plaća,
 • koji su pri obračunu plaće napravili neku pogrešku,
 • čiji radnici nisu iskoristili sve osobne odbitke (zbog korištenja bolovanja preko 42 dana ili rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta ili drugi dopust za koji se prema posebnim propisima isplaćuje naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja, osim ako je to pravo korišteno svih 12 mjeseci poreznog razdoblja),
 • ako su se pri obračunu plaće za radnika koristili osobni odbici na koje radnik nije imao pravo,
 • ako se pri obračunu plaće za radnika nisu koristili osobni odbici na koje je radnik imao pravo.

Poslodavac ne obavlja konačan obračun plaće za radnike koji kod njega nisu zaposleni cijelu godinu ili su tijekom godine mijenjali prebivalište odnosno uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza.

Godišnji obračun plaće se sastavlja za svakog radnika posebno. Obrazac JOPPD se sastavlja samo za one radnike kod kojih je došlo do razlike u obračunu, predaje se na dan obračuna (najkasnije slijedeći dan).
Ako je godišnjim obračunom dohotka od nesamostalnog rada (plaće) utvrđena preplata poreza i prireza za pojedinog radnika, radniku se isplaćuje preplaćen iznos (razlika), a taj povrat se od Porezne uprave traži putem Obrasca SNU. "Prebijanje" je dopušteno samo s ostalim radnicima prijavljenim na istoj općini ili gradu.
Ako je godišnjim obračunom dohotka od nesamostalnog rada (plaće) utvrđen manje uplaćen iznos poreza i prireza za pojedinog radnika, obavlja se uplata razlike.

Poslodavci nemaju obvezu radnicima predati Obrazac IP.
Ako poslodavac ne sastavi konačni obračun plaće propisana je novčana kazna.


Za 2019. godinu:

Osnovni osobni odbitak iznosi 3.800,00 kuna.
Propisane su i osnove za uvećanje osnovnog osobnog odbitka kako slijedi¹:

R.
br.

Osnova za uvećanje osnovnog osobnog odbitka

Koeficijent

Mjesečni iznos
(u kunama i lipama)

1

2

3

4

1.

Uzdržavani članovi uže obitelji

0,7

1.750,00

2.

Prvo uzdržavano dijete

0,7

1.750,00

3.

Drugo uzdržavano dijete

1,0

2.500,00

4.

Treće uzdržavano dijete

1,4

3.500,00

5.

Četvrto uzdržavano dijete

1,9

4.750,00

6.

Peto uzdržavano dijete

2,5

6.250,00

7.

Šesto uzdržavano dijete

3,2

8.000,00

8.

Sedmo uzdržavano dijete

4,0

10.000,00

9.

Osmo uzdržavano dijete

4,9

12.250,00

10.

Deveto uzdržavano dijete

5,9

14.750,00

11.

Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava se za 1,1 … više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete

12.

Invalidnost poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta

0,4

1.000,00

13.

Invalidnost utvrđena po jednoj osnovi 100% i/ili korištenje, na temelju posebnih propisa, prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika odnosno prava na osobnu invalidninu, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta. Korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka po ovoj osnovi isključuje korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka iz r. br. 12.

1,5

3.750,00

¹ Samo kako je iskazano u Obrascu PK.

 • U slučaju promjena tijekom mjeseca u kojem se koristi osobni odbitak isti se zaokružuje u korist poreznog obveznika na pune mjesece. Radnik je obvezan svaku promjenu u svezi s uzdržavanim članovima, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta i drugo, koja utječe na osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka, prijaviti Poreznoj upravi, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene. Ove prihvaćene i evidentirane promjene poslodavac (isplatitelj plaće) primjenjuje pri sljedećim isplatama plaća. Ako je isplata plaće obavljena ranije pa stoga radnik nije mogao koristiti ovu pogodnost zaokruživanja u svoju korist, to se također ispravlja godišnjim oračunom.

Što je novo s motrišta osobnog odbitka od 1. siječnja 2019.?
Od 1. siječnja 2019. godine djecom se smatraju djeca koju roditelji, posvojitelji, udomitelji, skrbnici te maćehe odnosno očusi uzdržavaju.
Od 1. siječnja 2019. godine uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se bračni drug, roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu, te maćehe odnosno očusi.
Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove od 1. siječnja 2019. godine ne uzimaju se u obzir niti:
- odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti,
- stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja,
(ovdje nije bitno tko je isplatitelj stipendije)
- potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koje poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje primitke od nesamostalnog rada.


Godišnje porezne stope poreza na dohodak su kako slijedi:

 • 24% na poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kuna
 • 36% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360.000,00 kuna.


Više se može vidjeti niže u "Može Vas zanimati" ali samo za pretplatnike.

 

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice