U vezi s upitom o poreznom tretmanu isplata odšteta u visini plaće, u nastavku odgovaramo: Porezni obveznik dobio je 2001. izvanredni otkaz ugovora o radu. Pravodobno je podnio tužbeni zahtjev za poništenje odluke o otkazu, tj. tražio je povratak na posao i isplatu odštete u visini plaće sa zakonskim zateznim kamatama i to za svaki mjesec izbivanja s posla sve do rješenja sudskoga spora. Danas postoji obostrana volja tuženika i tužitelja da spor riješe izvansudskom nagodbom. Tuženik (trgovačko društvo) voljno je tužitelju isplatiti određenu svotu ovisno o dogovoru, na ime odštete s tim da tužitelj odustane od sudskog spora. Pitanje je podliježe li isplaćeni iznos oporezivanju. Člankom 14. st. 1. toč. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. - dalje: Zakon) propisano je da se primitcima po osnovi nesamostalnoga rada (plaćom) smatraju svi primitci koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su, u skladu s podtoč. 1.1. istoga članka plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u vezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili ...