Na temelju upita "J." d.d. iz K. u svezi s obračunom zaštitne kamate kod prijenosa gubitaka, po prijavi poreza na dobit za 2003. godinu, nastavno odgovaramo. U članku 9. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00. i 163/03.), propisano je da porezni obveznik ima porezni gubitak, ako se u postupku utvrđivanja porezne osnovice utvrdi negativna osnovica. Porezni gubitak prenosi se i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice u idućim poreznim razdobljima. Porezni obveznik gubi pravo na odbitak poreznog gubitka istekom pete godine računajući od godine za koju je porezni gubitak utvrđen. Do konca 2000. bio je na snazi Zakon o porezu na dobit (Narodne novine br. 35/95., 106/96.), u kojemu je u čl. 10. bilo propisano da porezni obveznik koji nakon umanjenja osnovice poreza na dobit i za zaštitne kamate prema čl. 7. istoga Zakona, pokaže gubitak, tada taj gubitak prenosi u sljedeće razdoblje i ukamaćuje. Porezni obveznik koji u roku od pet godina ne ostvari oporezivu osnovicu poreza na dobit gubi pravo na odbitak (ukamaćenog) poreznog gubitka. U članku 28., st. 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 7/96., 142/97. i 127/98.), bilo je propisano da ...