U svezi s upitom gosp. M. P. smatra li se da je porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2000. utvrđen u toj ili sljedećoj godini i kada počinje teći zastara prava na utvrđivanje porezne obveze za 2000., u nastavku odgovaramo: Člankom 90., st. 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00.,86/01. i 150/02.) propisano je da pravo poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pokretanje prekršajnog postupka, naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni, te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći. Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi porezne obveze i kamate. Prema čl. 31., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.), obveznici poreza na dohodak dužni su nakon isteka poreznog razdoblja (kalendarske godine) podnijeti godišnju poreznu prijavu propisanog oblika i sadržaja. Budući da se godišnja porezna prijava podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, porez na dohodak prema godišnjoj ...