Da li se proizvod tarifne oznake KN 2710 19 29 (ulje za rasvjetu) koji je pakiran u plastičnom kontejneru zapre­mnine cca 1000 litara može zaprimiti u skladu s masom navedenom na otpremnici, obzirom se proizvod ne preta­če, a zaprima se u originalnoj ambalaži ili je potrebno na mjestu direktne isporuke zakonitim mjerilom utvrđivati masu proizvoda. Uvodno ukazujemo na postojeće zakonske odredbe ve­zane uz navedenu problematiku, te je s tim u svezi Zako­nom o trošarinama (Narodne novine br. 106/18.) čl. 51. propisan između ostalih energenata i nadzor nad kretanjem i skla­dištenjem energenta tarifne oznake KN 2710 19 29. U tu svrhu gospodarski subjekt koji prima taj energent iz druge države članice mora biti registriran za primanje ener­genta (tarifne oznake KN 2710 19 29 – ulje za rasvjetu) u statusu registriranog primatelja, a uz odobrenje nadležnog carinskog ureda može ga primiti na mjestu direktne ispo­ruke, koje je različito od mjesta primitka odobrenog odo­brenjem za registriranog primatelja. Pri tome mu obveza obračuna nastaje kada registrirani primatelj primi energent odnosno kod zaprimanja u mjesto direktne isporuke (čl. 7. Zakona), a čl. 22. st. 4. t. 2. Zakona propisana mu je ...