Zakon o privatnoj zaštiti objavljen je u Narodnim novinama br. 16/20., stupa na snagu 20. veljače 2020. godine.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i način obavljanja djelatnosti i poslova zaštite osoba i imovine koju ne osigurava država i iznad opsega koji osigurava država (u daljnjem tekstu: privatna zaštita) te uvjeti, način i nadzor rada osoba koje obavljaju djelatnost i poslove privatne zaštite.
Privatna zaštita je sigurnosna gospodarska djelatnost koja se provodi radi postizanja prihvatljive razine privatne i javne sigurnosti građana i njihove imovine te održavanja reda i mira u ugovornom opsegu.

Pravne osobe i obrtnici koji žele zaštititi svoju imovinu i zaposlenike iznad zaštite koju osigurava država ili iznad opsega koji osigurava država moraju u tu svrhu angažirati pravnu osobu ili obrtnika koji ima odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite ili osnovati unutarnju službu zaštite.
Fizičke osobe koje žele zaštititi osobni integritet tjelesnom zaštitom moraju u tu svrhu angažirati pravnu osobu ili obrtnika koji ima odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite.
Iznimno, privatna zaštita primjenjuje se i u svim onim slučajevima kada je posebnim propisima propisana kao obvezna, na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom.

Pravne osobe i obrtnici koji su stekli odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 68/03., 31/10. i 139/10.) i Zakona o zaštiti osoba i imovine (»Narodne novine«, br. 83/96., 90/96. i 96/01.) dužni su svoje poslovanje uskladiti s odredbama ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Fizičke osobe koje su stekle dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite prije stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju obavljati navedene poslove sukladno odredbama ovoga Zakona.
Poslove iz članka 35. stavka 3. ovoga Zakona mogu obavljati zaštitari do stjecanja dopuštenja za obavljanje poslova zaštitara specijalista, a najdulje u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Na unutarnje čuvarske službe u posebnim propisima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na unutarnju službu zaštite.
Do stupanja na snagu propisa potrebnih za izvršenje ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi:

 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (»Narodne novine«, br. 45/05., 21/07., 32/09. i 68/09.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (»Narodne novine«, br. 198/03.)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama (»Narodne novine«, br. 36/12.)
 • Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (»Narodne novine«, br. 29/05. i 86/08.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (»Narodne novine«, br. 87/04., 14/07., 64/07. i 86/08.)
 • Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite (»Narodne novine«, br. 202/03. i 86/08.)
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice te iskaznice zaštitara – tehničara (»Narodne novine«, br. 31/11.)
 • Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (»Narodne novine«, br. 103/04., 21/07., 86/08. i 42/13.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara – tehničara (»Narodne novine«, br. 161/04. i 87/08.)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 38/04., 106/04., 38/08. i 16/11.)
 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, br. 95/04.).

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o izgledu i načinu nošenja odore službenika za nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, br. 42/11.).
Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 68/03., 31/10. i 139/10.).