Poštovani, člankom 13. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Nar. nov., br. 72/13.) određeno je: „(1) Proizvođač, trgovac i ovlašteni držatelj poreznog skladišta je dužan nadležnom carinskom uredu prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta najkasnije 8 dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili prodaje predmeta oporezivanja podnijeti prijavu za upis u registar obveznika posebnog poreza. (2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su nadležnom carinskom uredi prijaviti svaku izmjene podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar obveznika posebnog poreza kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar obveznika posebnog poreza u roku 8 dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu. (3) Ako osoba iz stavka 1. ovog članka prestane obavljati djelatnost carinski ured će ga na njegov zahtjev ili po službenoj dužnosti brisati iz registra obveznika posebnog poreza. (4) Primatelj nema obvezu upisa u registar obveznika posebnog poreza.“ Zatim je člankom 33. propisano da porezni obveznici koji su bili registrirani po odredbama 4. Zakona o posebnom porezu na kavu (Nar. nov., br. 31/11.) nemaju obvezu registracije sukladno članku 13. ovoga Zakona. S obzirom na navedeno ...