Zakon o izmjenama Zakona o državnim službenicima objavljen je u Narodnim novinama br. 37/13., stupa na snagu 5. travnja 2013.   U Zakonu o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12. i 49/12.) u članku 74.b stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»(2) Ako se na radno mjesto iz stavka 1. ovoga članka raspoređuje državni službenik istog ili drugog državnog tijela, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o premještaju.
(3) Nakon prestanka mandata ministra, službenici iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se na radna mjesta jednake složenosti poslova u državnom tijelu iz kojeg su bili premješteni, za koje je propisan isti stupanj obrazovanja i potrebno radno iskustvo u jednakom trajanju.«.
U stavku 5. iza riječi: »u« dodaju se riječi: »odgovarajućoj ustrojstvenoj jedinici Ureda predsjednika Republike Hrvatske,«.
  U članku 74.c stavku 5. iza riječi: »u« dodaju se riječi: »odgovarajućoj ustrojstvenoj jedinici Ureda predsjednika Republike Hrvatske,«. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.