Porezni obveznik "A" je u prijavi poreza na dobit, PD Obrascu za 2005. godinu, na rednom broju 56 iskazao razliku za povrat od 8.094,44 kune, a razlika proistječe iz uračunatog, više plaćenog poreza plaćenog u inozemstvu u odnosu na manje utvrđenu poreznu obvezu poreza na dobit. Podatak o iznosu za povrat poreza na dobit utvrđen je kao razlika između podatka na rednom broju 54 istoga Obrasca, uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu, u iznosu od 9.199,62 kuna, prema članku 30. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04. do 57/06.), i podatka o poreznoj obvezi na rednom broju 53 u iznosi od 1.105,18 kuna, tj. manje od iznosa na rednom broju 54, plaćeni porez u inozemstvu. U inozemstvu je plaćeni porez na temelju računa u iznosu od 91.996,21 kuna, koji je porezni obveznik ispostavio za naknadu autorskih prava za računalnu igru (licenca), kupcu, pravnoj osobi u Njemačkoj. Kupac je od fakturiranog iznosa ustegnuo zadržani i preusmjereni odbitni porez prema njemačkim propisima o oporezivanju dohotka. Kao dokaz o plaćenom porezu dostavio je potvrdu poreznog tijela iz Njemačke. Odredbom članka 30. stavak 1. Zakona o porezu na dobit, propisno je da ...