Zaprimili smo dopis kojim tražite uputu kako valjano postaviti zahtjev za dostavu podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnina koje su u vlasništvu Republike Hrvatske. Naime, sukladno čl. 17.c Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14.) i čl. 10. Pravilnika o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina (Narodne novine br. 157/14.) podaci iz Evidencije prometa nekretnina izdaju se tijelima državne uprave, na zahtjev, a temeljem posebnih propisa. U zahtjevu je potrebno dokazati pravnu osnovu za korištenje podataka, a pravna osnova se dokazuje navođenjem posebnog propisa u kojem je propisana obveza poreznog tijela na dostavu točno određenih podataka. Napominjemo također da temeljem čl. 66. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine br. 150/11. i 12/13.) postoji, između ostaloga, obveza međusobne suradnje između ministarstava, državnih ureda i državne upravne organizacije (tijela državne uprave), pružanja stručne pomoći iz svoga djelokruga, te dostavljanje obavijesti o podacima o kojima se vode službeni očevidnici. Slijedom navedenog, u zahtjevu je potrebno pozvati se na propis i njegov članak, a iz kojih proizlazi obveza Porezne uprave na dostavu podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnina. Ukoliko isto nije moguće, tijela državne ...