Odluka o porezima Općine Negoslavci objavljena je u Narodnim novinama br. 126/17., stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku VSŽ-a osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine. Porezi Općine Negoslavci su:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuću za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%. Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Negoslavci. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.