Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Milna objavljena je u Narodnim novinama br. 16/15., primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine Milna.
Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.
Prirez od poreza na dohodak plaća se po stopi od 3%.
Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik o porezu na dohodak i ima prebivalište ili boravište na području Općine Milna.

- Stopa prireza do 1. siječnja 2015. je bila 2%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.