Odluka o općinskim porezima Općine Lovinac objavljena je u Narodnim novinama br. 149/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Općini Lovinac pripadaju i uvode se sljedeći općinski porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na tvrtku, odnosno naziv,
5. porez na korištenje javnih površina,   Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka, plaća se po stopi od 8%. (Ranije 3%).
Obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema odredbama zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak, i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine Lovinac.
  Porez na potrošnju se plaća na potrošnju alkoholnih ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.