Odluka o općinskim porezima Općine Konavle objavljena je u Narodnim novinama br. 152/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2015.
  U Odluci o općinskim porezima (Narodne novine br. 4/02.) u članku 2. stavak 1. briše se točka 5., a članak 3. mijenja se se i glasi:
»Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak te ovoj Odluci.
Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 10% na osnovicu iz stavka 3. ovog članka.
Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Konavle.«


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.