Izmjene i dopune Odluke o općinskim prirezima i porezima Općine Jagodnjak objavljene su u Narodnim novinama br. 6/16., stupaju na snagu 28. siječnja 2016. Ovim Izmjenama i dopunama Odluke o općinskim prirezima i porezima Općine Jagodnjak mijenja se Odluka o općinskim prirezima i porezima Općine Jagodnjak Narodne novine br. 19/02. i 112/03.) tako da: - se u članku 3. točka 7. »porez na tvrtku ili naziv« i članci 24., 25. i 26.brišu.
- u članku 3. dosadašnja točka 8. postaje točka 7. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.