Odluka o gradskim porezima Grada Vodnjana - Dignano objavljena je u Narodnim novinama br. 157/14., stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Grada Vodnjana – Dignano.
  Grad uvodi i njemu pripadaju sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na tvrtku ili naziv,
5. porez na korištenje javnih površina.
  Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7,5 %.
Ranije 5%.
Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.