Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pula - Pola objavljena je u Narodnim novinama br. 151/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2015.
  Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja grada Pule sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak, te ove Odluke.
Osnovica za prirez porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12%.
- Ranije (7,5%). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.