Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca objavljena je u Narodnim novinama br. 127/17., primjenjuje se od 1. 1. 2018. godine. Članak 7., st. 1. Odluke o lokalnim porezima klasa: 021-05/17-01/03, urbroj: 2133/01-01/01-17-6 mijenja se i glasi: »Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12% od utvrđene osnovice, a uplaćuje se na poseban račun.« ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.