Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je pitanje u kojem se vremenskom roku od zaprimanja rješenja Trgovačkog suda o registraciji trgovačko društvo mora javiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave te podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV), odnosno kada može početi s izdavanjem računa. Prema odredbama čl. 77. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13. i 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) svaka osoba mora Poreznoj upravi prijaviti početak svoje djelatnosti kao poreznog obveznika, odnosno mora se prijaviti u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost ako je vrijednost njezinih isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini prešla iznos iz čl. 90. st. 1. Zakona. Porezni obveznik koji obavlja transakcije unutar Europske unije obvezan je od Porezne uprave zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja na propisanom obrascu P-PDV. Porezni obveznik obvezan je Poreznoj upravi prijaviti svaku promjenu ili prestanak obavljanja djelatnosti. Člankom 90. st. 1. Zakona propisano je da se malim poreznim obveznikom u smislu Zakona smatra pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost ...