Od Knjigovodstvenog servisa "B" primili smo upit koji se odnosi na način vođenja propisane knjige prometa u samostalnim djelatnostima. U nastavku odgovaramo. Člankom 23. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) i čl. 33. st. 1. i 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.) propisano je da su porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz čl. 18. toga Zakona obvezni utvrđivati dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija i to knjige primitaka i izdataka, popisa dugotrajne imovine, knjige prometa i evidencije o tražbinama i obvezama. Člankom 23. st. 3. Zakona o porezu na dohodak propisano je da porezni obveznici nisu obvezni voditi knjigu prometa, ako podatke o dnevnom gotovinskom prometu osiguravaju u knjizi primitaka i izdataka ili u evidencijama propisanim drugim zakonima, te ako se te evidencije vode na mjestu gdje se ostvaruju gotovinski primitci. Člankom 36. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da je knjiga prometa evidencija u koju se na kraju radnog dana, a najkasnije prije početka idućeg radnog dana upisuju primitci naplaćeni u gotovu novcu i čekovima, a sadržaj knjige prometa propisan je st. 4. istog članka ...