Pojašnjenje načina određivanja vlasništva na plovnom objektu Pelikan i upute za postupanje u predmetu R. K. Upućujemo Vas na dosljednu primjenu pravno relevantnog mišljenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, KLASA: 410-01/15-01/06, URBROJ: 530-03-2-1-1-15-3 od 6. srpnja 2015. o tome tko je posjednik plovnog objekta Pelikan i uvažavanje činjenice tko je u njemačkoj knjižnici plovnog objekta Pelikan upisan kao vlasnik tog plovnog objekta. U čl. 90. st. 1. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) propisano je da ako se pri nadzoru motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva utvrdi da se označena plinska ulja iz čl. 87. ovoga Zakona koriste u druge svrhe osim u svrhe i na način propisan č. 88. ovoga Zakona, vlasniku motornog vozila, plovnog objekta, plovila, drugog motora ili stroja trošarina se obračunava na količine koje odgovaraju obujmu spremnika pogonskog goriva uvećane sto puta, prema najvišem iznosu trošarine propisanom za energent koji se koristi kao pogonsko gorivo. Dakle, sukladno citiranoj odredbi, porezni dužnik je vlasnik, a ne posjednik plovnog objekta Pelikan. Međutim, u slučaju da imate saznanja da je eventualno u upravnom postupku, postupku pred Upravnim sudom ili kaznenom postupku pravomoćno osporen upis ...