Od društva.A. S." d.o.o., primili smo upit koji se odnosi na vjerodostojne isprave s podacima o izdacima nastalim za službena putovanja obavljenim službenim osobnim i terenskim automobilima odnosno potrebu popunjavanja putnog naloga s izvješćem sa službenog puta. Društvo je registrirano i bavi se pružanjem usluga prijevoza materijala, stvari i ljudi osobnim i terenskim vozilima, pa je postavljeno pitanje trebaju li radnici društva zaposleni kao vozači u putnom nalogu popunjavati izvješće s puta ili to izvješće trebaju posebno popunjavati izvan putnog naloga ili mogu li nalogodavcu dati usmeno izvješće uz predaju isprava o izvršenom prijevozu (dostavnice, popratnice, putnog lista i drugog) odnosno može li nalogodavac nakon primljenog usmenog izvješća i popratnih isprava na putni nalog staviti klauzulu da je službeni put obavljen pozivom na odgovarajuće isprave o svrsi putovanja. Nastavno odgovaramo. Člankom 14. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.) propisano je da se izdaci za službena putovanja iz članka 13. stavak 2. točke 1., 2., 5., 13. i 14. istog Pravilnika obračunavaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci ...