Pitate kolika je visina trošarine na eurodizel iz tarifnog broja 2710 19 43 Kombinirane nomenklature Carinske tarife. U čl. 1. t. 2.1. Uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon (Narodne novine br. 43/15.) propisana je visina trošarine na plinsko ulje iz tarifne oznake KN 2710 19 41 do 2710 19 49 i ona za namjenu pogona iznosi 3.060,00 kn/1000 l. Upućujemo Vas na internetsku stranicu Carinske uprave na kojoj se nalaze trenutno važeće visine trošarine za energente i električnu energiju, a za sve ostale upite ubuduće se obratite svom nadležnom Carinskom uredu.

...