Vezano uz dostavljeni upit u kojem tražite pojašnjenje u vezi visine posebnog poreza u iznosu od 60,00 kn na kg pržene kave sadržane u proizvodu iz tarifne oznake 0901 90 90, koji se sastoji od 70% pržene kave i 30% prženog slanutka, a koja je u konkretnom slučaju sedam puta veća u odnosu na visinu posebnog poreza na na visinu posebnog poreza na prženu kavu u iznosi 6,00 kn po kg, te uz koji je priloženo obvezujuće mišljenje Carinske uprave o razvrstavanju robe u carinsku tarifu KLASA: UP/I-413-06/12-11/43, UR. BR.: 513-02-1321/2-12-3 od 27. veljače 2012., u nastavku odgovaramo.

Člankom 3. st.2. Zakona o posebnom porezu na kavu (Narodne novine br. 31/11.), propisano je da se kavom u smislu predmetnog Zakona između ostalog smatraju pod točkom 2. pržena kava iz tarifne oznake KN 0901 21 i KN 0901 22, te pod točkom 5. nadomjesci kave što sadrže kavu iz tarifne oznake KN 0901 90 90.

Sukladno čl. 5. st. 1. citiranog Zakona, posebni porez na kavu plaća se po kilogramu neto mase kave i to za prženu kavu 6,00 kuna, a stavkom 2. istoga članka Zakona propisano je da se posebni porez ...