U vezi Vašeg upita u kojem navodite kako se bavite veleprodajom naftnih derivata, a prilikom kupnje plaćate trošarinu i PDV, te da li i na koji način možete isti naftni derivat (dizelsko gorivo) prodati kupcu u EU, u nastavku odgovaramo. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) propisana je između ostalog i vrsta energenata koja je predmet oporezivanja, trenutak nastanka obračuna i naplate trošarine nad energentima, te načini kretanja energenata, kako na nacionalnom području, tako i između država članica Europske unije. Obzirom u upitu niste naveli tarifnu oznaku KN kojom se točno određuje vrsta energenta, kao niti namjenu energenta, već ste samo naveli trgovačke termine i to naftni derivat - dizelsko gorivo, nastavno se i odgovor prvenstveno bazira na pojmovno određenom, u Zakonu o trošarinama, kao plinsko ulje za pogon. Isto je navedeno u odredbi članka 83. stavak 1. točka 2. Zakona kao energent, a u stavku 8. istog članka Zakona propisano je da se trošarina plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje. Za navedeni energent, kojem je namjena pogonsko gorivo, propisana je trošarina u članku 84. stavku 3. Zakona ...