Na upit Porezne uprave, Područni ured Z., za poreze građana u vezi s načinom utvrđivanja dohotka od imovine i utvrđivanjem predujma poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, u nastavku dajemo sljedeće mišljenje. 1. Člankom 23., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02. i 163/03.) propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima. Člankom 23., st. 2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da kod dohotka na temelju najma i zakupa pokretnina i nekretnina priznaju se izdaci u visini 30% od ostvarene najamnine ili zakupnine. Člankom 37., st. 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se kod dohotka od imovine ostvarenog od najamnine i zakupnine predujmovi poreza plaćaju prema rješenju Porezne uprave i to do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Pri utvrđivanju predujma poreza ne uzima se u obzir osobni odbitak poreznog obveznika. Predujam poreza ...