Vezano uz učestale upite područnih ureda o utvrđivanju poreza na promet nekretnina kod kupoprodaje poljoprivrednih zemljišta s obzirom da su od 1. siječnja 2010. na snagu stupile odredbe članka 81.-85. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 152/08.), u nastavku  odgovaramo. Odredbom članka 81. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da je vlasnik poljoprivrednog zemljišta, koje se nalazi izvan granica građevinskog područja ako namjerava svoje poljoprivredno zemljište prodati, dužan ponudu dostaviti jedinici lokalne samouprave i Gradu Zagrebu. Prema stavku 4. istog članka navedenog Zakona, pravni poslovi sklopljeni protivno navedenoj odredbi su ništetni. Prema članku 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00. – Odluka USRH i 153/02.; dalje: Zakon) predmet oporezivanja Zakona je promet nekretnina. Prometom nekretnina smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj. Sukladno stavku 2. istog članka Zakona, stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba. Člankom 14. Zakona propisano je da porezna obveza poreza na ...