Na upit Osobe A., o utvrđivanju poreza na neizgrađeno građevno zemljište, te o odgodnom djelovanju žalbe, nastavno odgovaramo. Člankom 38.l. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01. i 117/01.) propisano je da porez na neizgrađeno građevno zemljište plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici neizgrađenog građevnog zemljišta. Pod neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine za stambene, poslovne i druge namjene, a na kojemu nije izgrađena nikakva građevina. Obveznici poreza na neizgrađeno građevno zemljište moraju prema članku 38.n. stavak 2. Zakona, nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o mjestu i veličini neizgrađenog građevnog zemljišta. Člankom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00. i 86/01.) propisano je da navedeni Zakon uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i drugim javnim davanjima nije uređeno drukčije i čini zajedničku osnovu poreznog sustava. Prema članku 2. stavak 1. Zakona javnim davanjima smatraju se porezi ...