Na upit pravne osobe iz Zagreba, o tome plaćaju li porez na cestovna motorna vozila, za vozila koja imaju u svojem vlasništvu, a koja su registrirana u županijama u kojima imaju poslovne jedinice primjerice u Koprivničko - Križevačkoj županiji, prema sjedištu pravne osobe ili prema sjedištu svoje poslovne jedinice, u nastavku odgovaramo. Člankom 17. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01. i 150/02.) propisano je da porez na cestovna motorna vozila plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla. Prema članku 19. stavak 6. Zakona porez na cestovna motorna vozila prihod je županije u kojoj je sjedište ili prebivalište obveznika tog poreza. Člankom 39. stavak 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. - ispravak i 150/02.) propisano je da je sjedište poduzetnika za pravnu osobu sjedište upisano u sudski registar ili drugi registar ili upisnike. Shodno navedenom, porez na cestovna motorna vozila prihod je županije u kojoj je sjedište pravne osobe, dok se sjedištem pravne osobe smatra mjesto upisano u odgovarajući registar, stoga nema ...