Od knjigovodstvenog servisa ... , primili smo upit koji se odnosi na obračun poreza i doprinosa iz primitaka u naravi koje poslodavac daje radnicima, a radnici su poslodavcu platili jedan dio ili ukupnu vrijednost toga primitka. Također je postavljen upit koji se odnosi na pojašnjenje razlike između neoporezivih kamata u skladu s propisima o porezu na dohodak, prema propisima o porezu na dodanu vrijednost. Nastavno odgovaramo. Odredbama čl. 14. st. 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se primitcima u naravi smatraju korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka odnosno plaće iz st. 1. i 2. istog članka toga Zakona daju radnicima i drugim fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz st. 1. i 2. istog članka toga Zakona. Člankom 45. st. 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnoga rada obračunava od porezne osnovice koju čini svota svih primitaka od nesamostalnog rada prema čl. 14. toga Zakona ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjena za izdatke iz čl. 16. toga Zakona koji su uplaćeni i umanjena za svotu mjesečnog osobnog odbitka iz čl. 36 ...