Na dopis poreznog obveznika D. D. o primjeni Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza, u nastavku odgovaramo. Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2005., dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova paušalno se oporezuje ili se utvrđuje na temelju poslovnih knjiga. Na temelju dane ovlasti u navedenom Zakonu, ministar financija donio je Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (Narodne novine br. 48/05., dalje: Pravilnik). Prema čl. 3. Pravilnika, godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja stalnih kreveta, odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, visine paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i odgovarajućeg koeficijenta područja na kojem se usluga pruža. Koeficijent područja na kojem se pruža usluga, određuje se prema pripadnosti naselja u kojem se usluga pruža, razredu turističkog mjesta prema posebnom ...